โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

“นิพนธ์” ประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง มท. -มอบและติดตามนโยบายรัฐบาล ปี65 กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ฝาก 4 ข้อ จัดงบฯพัฒนาจังหวัด-ท้องถิ่นสอดรับยุทธศาสตร์ชาติ หาที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย คทช.

 นิพนธ์” ประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง มท. -มอบและติดตามนโยบายรัฐบาล ปี65  กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ฝาก 4 ข้อ  จัดงบฯพัฒนาจังหวัด-ท้องถิ่นสอดรับยุทธศาสตร์ชาติ  หาที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย คทช.  


นิพนธ์ประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง มท. -มอบและติดตามนโยบายรัฐบาล ปี65  กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ฝาก 4 ข้อ  จัดงบฯพัฒนาจังหวัด-ท้องถิ่นสอดรับยุทธศาสตร์ชาติ  หาที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย คทช.  เร่งลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยท้องถนน และเตรียมแผนบริหารจัดการอุทกภัยภาคใต้ พ่วงแผนรับมือไฟป่า หมอกควันลด PM 2.5


 

 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ที่ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  โดยมีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ  พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

 

 
นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า  ขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 1) ดำเนินการจัดสรรงบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัด และงบประมาณท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

2) การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)  เพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยให้จังหวัดดำเนินงานให้เป็นไปตามกระบวนจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนและเกษตรตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  เร่งสำรวจพื้นที่เร่งรัดการออกหนังสืออนุญาตและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ สร้างกระบวนการรับรู้ที่ถูกต้องของโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้ คทช. ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ  และในปี 2565 นี้ 


กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามประกาศและมอบหมายให้กรมที่ดินเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศทั้งหมด 70 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดดำเนินการต่อไปในส่วนต่างๆ ของการมีเอกสารสิทธิในที่ดิน  ถือว่าเป็นความมั่นคงในการถือครองที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำและร่วมกันปฏิบัติราชการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมที่ดิน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน

3)การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทาง และลดอุบัติเหตุทางถนนสามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้จังหวัดถือปฏิบัติเรื่องศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนว่า เป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการ และขอให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง ให้จังหวัดเร่งจัดตั้ง ศปถ.ท้องถิ่น ให้ครบทุก อปท.โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ลดความสูญเสีย และผลกระทบ ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน ได้อย่างแท้จริงและให้รวบรวมผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน รายงานให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะฝ่ายเลขาฯ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

4) การเตรียมการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยจังหวัดในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไป ต้องเตรียมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยให้ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์อุทกภัยต่างๆ นำมาวิเคราะห์เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วนที และมีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง กรณีที่เกิดเหตุในพื้นที่ให้จังหวัดเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย และเครื่องสูบน้ำ พร้อมทั้งการพร่องน้ำ ทำที่ให้น้ำอยู่ ทำทางให้น้ำไหล และสำรวจสถานที่รองรับน้ำ และเตรียมการบริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน เพื่อลด PM 2.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น