จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

" รายการคืนคุณให้แผ่นดิน..อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและช่างไทยในอดีต ควรค่าแก่การเข้าชมและศึกษาอีกทั้งยังเป็นภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติเพื่อประกาศฝีมือในเชิงช่างไทยอันสูงส่ง "

 

" รายการคืนคุณให้แผ่นดิน..อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและช่างไทยในอดีต ควรค่าแก่การเข้าชมและศึกษาอีกทั้งยังเป็นภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติเพื่อประกาศฝีมือในเชิงช่างไทยอันสูงส่ง "

  " สำแดงตัวเสียดยอดสู่ฟ้าด้วยภูมิปัญญาช่างไทยในอดีตประติมาสถาปัตย์รัตนโกสินทร์...แห่งเดียวในโลก "

   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเดินทางไปเยี่ยมชม ปราสาทสัจธรรม....มหาปราสาทไม้แกะสลักสูงเสียดฟ้าสืบต่อวิทยากรจากปราชญ์ในอดีตและปราสาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

จังหวัดชลบุรี รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับการต้อนรับอย่างดีจากท่านอนุพงษ์ กุลเพชรชวนันท์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดปราสาทสัจธรรม และมี วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับปราสาทสัจธรรม The Sanctuary of Truth PATTAYA THAILAND ตลอดเส้นทางในการเยี่ยมชมปราสาทสัจธรรม

 

   "  ริมขอบฟ้า ณ ชายหาดแหลมราชเวชปราสาทหลังหนึ่งมีชื่อเรียกว่า " ปราสาทสัจธรรม "

ปราสาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก" จังหวัดชลบุรี

 


  คุณเล็ก คุณประไพ วิริยะพันธุ์ ท่านผู้สร้างเมืองโบราณพิพิธภัณฑ์ช้างเฮราวัณ และ ปราสาทสัจธรรม ด้วยหวังที่จะนำศิลปวัฒนธรรมอันดีงามในอดีตมาหล่อเลี้ยงจิตใจมนุษย์ เพราะเล็งเห็นจิตใจมนุษย์ เพราะเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์ชาติศิลปวัฒนธรรมอันดีงามจะทำให้มนุษย์ทุกชาติ ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

ปราสาทสัจธรรม (Sanctuary of Truth) เป็นปราสาทที่ทำด้วยไม้ทั้งหลังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นปราสาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่ แหลมราชเวช ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีน ไปชมความงามของที่แห่งนี้กัน เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ แค่นี้เอง

ปราสาทสัจธรรม (Sanctuary of Truth) ปราสาทที่ทำด้วยไม้ทั้งหลังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้ มีเนื้อที่  ๘๐  ไร่ ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า วังโบราณบ้างก็เรียกตามวัสดุของตัวอาคารว่า ปราสาทไม้สร้างโดย คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ นักธุรกิจผู้ชื่นชอบสถาปัตยกรรมไทยและศาสนาพุทธ อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ และพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณด้วย

 


ภายในปราสาทได้แฝงเนื้อหาทางปรัชญา และศิลปวัฒนธรรมันเป็นมรดกของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาในฐานะเป็นเครื่องค้ำจุนโลก โดยเน้นหลักสำคัญคือ ก่อกำเนิดทั้ง ๗ และคุณธรรมข้อประพฤติปฏิบัติทั้ง ๔ "

ปราสาทสัจธรรมเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ตัวปราสาทสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ไม่มีโลหะหรือปูนเข้ามาปะปน ยกเว้นส่วนฐานที่เป็นคอนกรีต  มีการใช้ระบบเข้าเดือยไม้แบบไทย  หรือใส่สลักไม้ตามภูมิปัญญาโบราณ  ตัวปราสาทเป็นทรงจัตุรมุข  สูง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๑๐๐ เมตร  แกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรพิสดาร   ทั้งภายนอกและภายใน  กล่าวกันว่างามดั่งเทพนฤมิต  สะท้อนแนวคิดนามธรรมออกมาตีแผ่เป็นรูปธรรมให้สัมผัสได้ สื่อถึงความสำคัญของศาสนาและปรัชญาตะวันออก 

     ปราสาทสัจธรรม มีประติมากรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรพิสดารอยู่แทบทุกจุดของปราสาท ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายส่วน ดังนี้

ห้องโถงด้านทิศตะวันออก พ่อและแม่ (ความกตัญญูรู้คุณ)ห้องโถงด้านทิศตะวันตก ฟ้า ดิน (ธาตุ๔ ) มี เทพผู้เป็นใหญ่ซึ่งครองธาตุทั้ง ๔ คือ พระพรหม พระอิศวร และพระนารายณ์ห้องโถงด้านทิศเหนือ การพัฒนาสังคมและจิตวิญญาณสื่อถึงประติมากรรมและจำหลักความเชื่อของลัทธิเต๋า-ขงจื๊อ ที่แสดงถึงความมีคุณธรรมสูงส่งของพระโพธิสัตว์ในลัทธิพุทธมหายาน

ห้องโถงด้านทิศใต้ ดวงดาว-พระอาทิตย์-พระจันทร์ ภาพจำหลักแสดงถึงพระอาทิตย์ พระจันทร์ และประติมากรรมลอยตัวรูปเทพเจ้าประจำดาวพระเคราะห์ที่โคจรอยู่บนฟากฟ้า ดวงดาวเหล่านี้มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต ส่งผลต่อสรรพสิ่ง ทำให้เกิดการวิวัฒนาการและพฤติกรรมต่างๆ บนโลกห้องโถงกลาง มหาบุษบก การหลุดพ้นซุ้มประตูไม้แกะสลักประตูใหญ่ทั้ง ๔ ด้าน สัญลักษณ์ทางเข้าสู่จักรวาลหรือความหมายของอริยะสัจ ๔  ที่เป็นหัวใจในหลักคำสั่งสอนแห่งพุทธศาสนา และมหาบุษบกวิมานเป็นสัญลักษณ์สื่อความว่างเปล่าแห่งจักรวาลหรือนิพพาน เป็นดั่งศูนย์กลางในจักรวาล คือ สัจธรรมเที่ยงแท้ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงจุดจบของโลกแห่งตัวตน

เทพประจำวันอังคาร” (ตามความเชื่อ)   มีความกล้าหาญ อดทน แข็งแกร่ง เข้มแข็ง

พระโพธิสัตว์”   ผู้ที่บำเพ็ญบารมี เพื่อการตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือจะตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า

ช้างเอราวัณ หรือช้างสามเศียร"    สัมผัสประสบการณ์สุดยอด ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณไม่ควรพลาดท่องเที่ยวไปกับพาหนะแห่งเทพฯ ความประทับใจที่คุณไม่อาจลืมเลือน

 

 


  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น