จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ สร้างความเข้มแข็ง พชอ. เน้นบูรณาการทุกภาคส่วน แก้ปัญหาตามบริบทพื้นที่

 สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ สร้างความเข้มแข็ง พชอ. เน้นบูรณาการทุกภาคส่วน แก้ปัญหาตามบริบทพื้นที่

  ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ รายงาน             เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30  ห้องประชุมนักงานสาธารณะสุขเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส​  นายวิชาญ ชัยศรสัมพันธ์ นายอเภอรือเสาะ/ผอ.ศปก..รือเสาะ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอปีงบประมาณ 2563            โดยมีนายแพทย์มาหะมะ  เมาะมูลา   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ  นายนิวัน  นิโซะ สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ  นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ  พัฒนาการอำเภอรือเสาะ ประธานชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือเสาะ ประธานชมรม อสม. อำเภอรือเสาะ ประธานชุมชน  และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม             นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า  เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเรียกโดยย่อว่า "พชอ"  เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยมีการบูรณาการ่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม

               นายอำเภอรือเสาะกล่าวอีกว่า ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่่วนในพื้นที่ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้นำและเจ้าของร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดศักยภาพพลังในการขับเคลื่อนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องเกิดประสิทธิผลที่ดี 

             

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น