โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สกู๊ปพิเศษ... คนเด่นปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ลายิ มะมิง กำนัน ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ ประจำปี 2563

 

สกู๊ปพิเศษ... คนเด่นปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้                   

                                                                            ลายิ  มะมิง 

                                           กำนัน ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

                                                          กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ ประจำปี 2563 

  แหนบทองคำ  เป็นรางวัลที่กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนใฝ่ฝันเพราะถือว่าเป็นเกียรติยศที่ได้มาจากความสามารถ ในการครองตน ครองคนและครองงานอย่างจริงจัง      “ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ จึงขอนำชีวิตและผลงานอันนำความภูมิใจประกาศไว้ ณ ที่นี่


 

     ลายิ  มะมิง  เป็นผู้มีหัวใจเพียบพร้อมด้วยจิตวิญญาณแห่งความคิดอุทิศตนเพื่อประชาชนและแผ่นดิน เพื่อเป็นการ บำบัดทุกข์  บำรุงสุขด้วยอุดมคติในการทำงานอุดมคติในการทำงาน เสียสละเพื่อความสงบสุขของประชาชน โดยไม่ได้หวังผลตอบแทน มีความจริงจัง จริงใจในทำงาน จึงผ่านเข้าสู่การพิจารณาจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้รับเลือกเป็น  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม แหนบทองคำ ประจำปี 2563


       ลายิ  มะมิง กำนัน หมู่ที่ 5 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  อายุ 50 ปี เป็นชาวรือเสาะโดย.สมรสแล้วกับนางฮาลีเมาะ เจ๊ะโว๊ะ มีบุตรธิดา 2 คน หญิงทั้งสองคน คนที่ 1 ชื่อ นางสาวนูรไรฮัน มะมิง กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกออกแบบ คนที่ 2 นางสาวซอบารียะห์ มะมิง กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ปีที่ 1  คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ กำนัน  จบการศึกษามัธยมตอนต้น จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอรือเสาะ ปัจจุบัน กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอรือเสาะ


        บทบาทประสบการณ์การทำงาน เมื่อปี2538-2550 ดำรงตำแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ลาโละ จนกระทั่งปี  2555-2557 ได้รับการไว้วางใจจากการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที 5  ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส หลังจากนั้น ได้รับการไว้วางใจจากผู้ใหญ่บ้านให้ดำรงตำแหน่งเป็นกำนันตำบลลาโละ เมื่อวันที่  2 กันยายน 2557


        จากนั้น จึงได้จึงได้สร้างผลงานเพื่อประชาชน เพื่อแผ่นดินที่ตนรักและหวงแหนมาตลอด งานทุกกระทรวง ทบวง กรม งานที่อำเภอ และจังหวัดสังการ  กำนันลายิทำได้หมด


          งานที่ริเริ่มจากหัวใจอันมุ่งหวังจะให้ประชาชน อยู่ดี กินดี มีสุข และเพื่อเป็นการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขที่กำนันลายิปฏิบัติโดยต่อเนื่อง ก็การจัดประชุมผู้ใหญ่บ้าน ราษฏร์ในหมู่บ้าน เพื่อให้ได้รับทราบถึงแนวทางแก้ปัญหาของทางราชการ และระดมความคิดที่จะช่วยกันแก้ปัญหาของคนในหมู่บ้านให้สำเร็จลุล่วง..ซึ่งเขาทำด้วย ความสุขและ สนุก

          จุดเด่นที่นำ  กำนันลายิไปสู่รางวัลแหนบทองคำอย่างสมบูรณ์มีหลายประการ ได้แก่ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งเสริมเยาวชนและการกีฬา ด้านการพัฒนาหมู่บ้าน ด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


            บทบาททางสังคม.นอกจากเป็นกำนันแล้ว ยังเป็นประธานสภาสันติสุขตำบลลาโละ เป็นประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ คนยากจน ช่วยสมทบวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านคนจน ช่วยเหลือกรณีราษฎรเกิดภัยพิบัติต่างๆ

           จนกระทั่งได้รับ รางวัลคนดีศรีทักษิณ ได้รับโล่จากพลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล ปี 2562

            จากผลงานที่ กำนันลายิ  มะมิง ทุ่มเทและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย จึงควรแล้วที่จะได้รับรางวัล กำนันยอดเยี่ยม แหนบทองคำมิใช่หรือ.?

           10 สิงหาคม  2563  “วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เป็นวันที่ กำนันลายิ  มะมิงภาคภูมิใจที่มีโอกาสเข้ารับรางวัลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย   เกียรติบัตร ปืนพก ขนาด .38 ไว้ประจำตัว เป็นศักดิ์ศรีคู่บารมี กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมแหนบทองคำ

               โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้มอบแทน ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยปกติทุกปีจะรับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่ปีนี้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้มอบแทน

       ความรู้สึกกับรางวัลนี้ ความจริงผมทำงานเสียสละเพื่อสังคม รักษาความสงบเรียบร้อย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนมีความสุข ทำงานเสียสละเต็มที่มาโดยตลอด ไม่ได้หวังผลรางวัลใดๆ แต่การได้รับรางวัล ถือว่าเป็นสิ่งมหัสจรรย์ที่สร้างความรู้ตื้นตันใจเป็นขวัญกำลังใจที่ทางผู้บังคับบัญชาที่ได้เห็นคุณความดีที่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ

        จึงขอขอบคุณท่านบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะและนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ ที่ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในตำบลลาโละ ตลอดจนทีมงานตำบลลาโละและพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการทำงานและเป็นกำลังใจในครั้งนี้ กำนันลายิ กล่าวทิ้งทายด้วยความภาคภูมิใจ

                                                                   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน


เนื้อที่โฆษณา..สนใจ ติดต่อ..083-1850549

ร้านแว่นรักษ์ตา อำเภอรือเสาะ จัดโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อกรอบวันนี้แถมฟรี ประกอบแว่นตาด้วยระบบอัตโนมัติ มีหน่วยบริการถึงสถานที่ บริการหลังขายตลอดอายุการใช้งาน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น