โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ศิริพร จงศิริผู้อำนวยการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ บเดินทางไปมนัสการพระครูสาธุกิจบริหาร เจ้าคณะตำบลโคกสลุด - บางลี่ และ เจ้าอาวาสวัดบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อทำบุญสังฆทานและสนทนาธรรม


 ศิริพร จงศิริผู้อำนวยการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ บเดินทางไปมนัสการพระครูสาธุกิจบริหาร เจ้าคณะตำบลโคกสลุด - บางลี่ และ เจ้าอาวาสวัดบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อทำบุญสังฆทานและสนทนาธรรม

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินเสร็จภาระกิจในการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

   เดินทางไปมนัสการพระครูสาธุกิจบริหาร เจ้าคณะตำบลโคกสลุด - บางลี่ และ เจ้าอาวาสวัดบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อทำบุญสังฆทานและสนทนาธรรม


  วัดบางลี่ จ. ลพบุรี  สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาต ให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ  สว ประดิษฐาน ณ หน้าบันด้านหน้า - ด้านหลัง  พระอุโบสถ วัดบางลี่ และ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ประกอบพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถและทรงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม ไว้เป็นที่ระลึก เมื้อวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐ เวลา ๑๔.๒๐ น.

  
วัดบางลี่  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  พระประธานในพระอุโบสถวัดบางลี่
เป็นพระพุทธปางสมาธิ สร้างด้วยโลหะสีดำ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว  สูง ๔๕ นิ้ว ตั้งบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย ความสูงฐาน ๑๑ นิ้ว
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น พระราชทานพระนามว่า    พระพุทธธรรมปาลิศร


เมื่อวันที่  ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตำรวจตรี กระจ่าง ผลเพิ่ม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรฝ่ายชายแดน (ยศ- ตำแหน่งขณะนั้น ) เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน พระพุทธธรรมปาลิศร  ณ วังสระปทุม เพื่ออัญเชิญไปเป็นพระประธาน ประดิษฐาน
ณ พระอุโบสถ วัดบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น