โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563

อำเภอรือเสาะมอบพันธุ์ผักตามโครงการ "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน" (ชมคลิป)


อำเภอรือเสาะมอบพันธุ์ผักตามโครงการ "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน" (ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการมอบพันธุ์ผักให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำสตรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักตราเครื่องบิน จากบริษัท เจียไต๋ จำกัด เป็นการ "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว 

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน" จึงเชิญชวนพี่น้องประชาชน ชาวอำเภอรือเสาะ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 9 ตำบล กับ 1 เทศบาล จำนวน 72 หมู่บ้าน กับ 21 ชุมชน 13,553 ครัวเรือน ร่วมโครงการ 90 วัน 

บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง"ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร"เป็นการลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ด้วยการน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิตและขอให้พี่น้องประชาชนอำเภอรือเสาะ ทุกครัวเรือน ทุกคน

 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้เริ่มปลูกบริเวณบ้านพักนายอำเภอรือเสาะ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา และได้กำชัดให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตราการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย ใช้ของส่วนตัว เว้นระยะห่างทางสังคม ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด คัดกรองคนเข้า-ออกพื้นที่และขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะปลอดภัยจากโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่ไวรัสโคโรนาไวรัส 2019(COVID-19) ณ ศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ด้าน นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ กล่าวเพิ่มเติมว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-2019) ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทย ทำให้ประชาชนขาดรายได้ มีความยุ่งยากในการดำรงชีวิต ประกอบกับความตื่นตระหนกของประชาชนเกรงว่า สินค้า อุปโภค บริโภค จะขาดแคลน

 ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชนเล็งเห็นว่า การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นทางออกและนำพาประเทศรอดพ้นวิกฤตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน ถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ จึงได้ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการ 90 วัน "Quick  win 90 days " "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"ขึ้น โดยน้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9"กษัตริย์นักพัฒนา" มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมชาติและมีภูมิคุ้มกันสู้กับวิกฤตภายนอก

 โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้พึ่งตนเองได้ก่อน กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้รณรงค์ให้ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้และการทำการเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ประยุกต์ สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น