โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. จิตอาสาพระราชทาน ROYAL THAI VOLUNTEERS เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “ Doing Good Deeds For Country And People “


(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. จิตอาสาพระราชทาน ROYAL  THAI  VOLUNTEERS เราทำความดีเพื่อ  ชาติ ศาสน์  กษัตริย์

“ Doing Good Deeds For Country And People “  

การขุดลอก คูระบายน้ำ เลียบถนนวิภาวดีรังสิต และคลองสาขาเชื่อมคลองเปรมประชากร ตั้งแต่ วันที่  ๒๑ พค.- ๒ มิย. พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช๒๕๖๓
 จิตอาสาพระราชทาน ROYAL  THAI  VOLUNTEERS เราทำความดีเพื่อ  ชาติ ศาสน์  กษัตริย์
“ Doing Good Deeds For Country And People “


ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จึงผนวกการวางระบบระบายน้ำ จากถนนวิภาวดีรังสิต ที่จะลงสู่คู เลียบถนนวิภาวดีรังสิต ไปยังคลองเชื่อมสำคัญ ลงสู่คลองเปรมประชากร และแม่น้ำเจ้าพระยา เข้ากับระบบการพัฒนาคูคลอง ที่เคยได้วางแผนไว้ โดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กองทัพบก โดย  กองทัพภาคที่ ๑
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค ๑


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมทางหลวง  การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้านครหลวง และ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
     เพื่อทำการขุดลอกโคลนเลน และขยายความกว้างของคูน้ำ เลียบถนนวิภาวดีรังสิต และพัฒนาคลองเชื่อม ที่ต่อเนื่องจากถนนวิภาวดี ไปยังคลองเปรมประชากร และเชื่อมต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการเตรียมการ ระบบระบายน้ำฝน ที่ตกลงมาจากถนนวิภาวดี ลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับรองรับ และระบายน้ำฝน ที่จะตกลงมาในฤดูฝน ที่กำลังจะมาถึงตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมนี้
กองทัพภาคที่ ๑

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค ๑ ในฐานะผู้ประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆในการร่วมมือ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาขุดลอกโคลนเลนในคูน้ำ เลียบถนนวิภาวดีรังสิตและพัฒนาคลองเชื่อม โดยแบ่งพื้นที่เป็น ๔ พื้นที่หลัก ได้แก่

 ๑. พื้นที่เขตพญาไท-ดินแดง มีกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้วางแผนและประสานความร่วมมือ กับเขตพญาไท เขตดินแดง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และจิตอาสาพระราชทาน ในการลอกโคลนเลนในคูน้ำ เลียบถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่สามเหลี่ยมดินแดง ถึงแนวคลองบางซื่อ และพัฒนาคลองสามเสน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรับน้ำ และ ระบายน้ำให้มากขึ้น

 ๒.พื้นที่เขตจตุจักรมีกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์เป็นผู้วางแผนและประสานความร่วมมือกับ เขตจตุจักร กองพลทหารราบที่ ๑๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และจิตอาสาพระราชทานในการลอกโคลนเลนในคูน้ำเรียบถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่แนวคลองบางซื่อถึงแนวคลองลาดยาวและพัฒนาคลองบางซื่อเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรับน้ำ และระบายน้ำให้มากขึ้น

 ๓. พื้นที่เขตหลักสี่ มีมณฑลทหารบกที่ ๑๑ เป็นผู้วางแผน และประสานความร่วมมือกับ เขตหลักสี่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และจิตอาสาพระราชทานในการลอกโคลนเลน ในคูน้ำเลียบถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่แนวคลองลาดยาว ถึงแนวคลองวัดหลักสี่ และพัฒนาคลองลาดยาว และคลองวัดหลักสี่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรับน้ำ และระบายน้ำให้มากขึ้น

 ๔. พื้นที่เขตดอนเมือง มีหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เป็นผู้วางแผน และประสานความร่วมมือ กับเขตดอนเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และจิตอาสาพระราชทาน ในการลอกโคลนเลน ในคูน้ำเลียบถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่แนวคลองวัดหลักสี่ ถึงอนุสรณ์สถาน และพัฒนาคูนายใช้ และลำรางลาดเป็ด ในการเก็บขยะ ผักตบชวา  เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรับน้ำ และระบายน้ำให้มากขึ้น


    รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้ประมวลภาพและติดตามการปฎิบัติงาน ๔ พื้นที่หลัก
การขุดลอกคูระบายน้ำเลียบถนนวิภาวดีรังสิตและคลองสาขาเชื่อมคลองเปรมประชารกร
ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน๋กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธื์ พุ่มพวง  พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น