โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผบ.ทบ.กำชับหน่วยทหารเข้มมาตรการรับมือ “COVID-19” เดินหน้านโยบายเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายกำลังพลและงานสวัสดิการ ส่วนความเดือดร้อนทหารแจ้งที่สายตรง ผบ.ทบ. พร้อมให้ความเป็นธรรม


ผบ.ทบ.กำชับหน่วยทหารเข้มมาตรการรับมือ “COVID-19เดินหน้านโยบายเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายกำลังพลและงานสวัสดิการ ส่วนความเดือดร้อนทหารแจ้งที่สายตรง ผบ.ทบ. พร้อมให้ความเป็นธรรม          ​​เช้าวันนี้ ที่กองบัญชาการกองทัพบก  พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน                   
การประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก โดยให้ความสำคัญกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19 กำชับให้ทุกส่วนได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค

       สำหรับในส่วนของกรมแพทย์ทหารบกที่ได้ดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำกับประชาชนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเข้มงวดมาตรการป้องกันในหน่วยทหาร ครอบคลุมทั้งกำลังพลและครอบครัว เน้นการตระหนักรู้และป้องกันในทุกมาตรการ โดยขณะนี้ กรมแพทย์ทหารบกได้ออกมาตรการป้องกันการสัมผัสโรคในสำนักงาน ค่ายทหาร  ให้ทุกค่ายปฏิบัติ ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ การใช้เจลแอลกอฮอล์  สบู่ล้างมือในสำนักงาน การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเข้าสำนักงาน  

การส่งตรวจผู้ที่สงสัยติด COVID-19 เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมากองทัพบกได้ให้ความสำคัญกับการคัดกรองและป้องกัน COVID-19 ตามมาตรการสาธารณสุข  โดยได้ออก แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)มาแล้ว โดยเฉพาะการงดหรือหลีกเลี่ยง

การจัดกิจกรรมที่มีผู้คนรวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น เลื่อนการจัดแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 70, ปรับการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารค่ายฝึกเขาชนไก่ให้เร็วขึ้น รวมทั้งในมณฑลทหารบก

บางแห่งได้เลื่อนการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย,  เลื่อนการศึกษาดูงานต่างประเทศของนายทหารนักเรียนในสถาบันการศึกษาของกองทัพบก เป็นต้น  ส่วนการที่ต้องประสานหรือการฝึกร่วมกับกองทัพมิตรประเทศก็ได้มีการจัดชุดคัดกรองเข้าดูแลกำลังพลทั้งต่างชาติและทหารไทย ตามมาตรฐานทางการแพทย์ อาทิ การฝึกผสม Hanuman Guardian 2020 ระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกสหรัฐอเมริกา และการฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2020 กองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศ


​นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการจัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อความพร้อมรบ ซึ่งเป็นนโยบายล่าสุดของผู้บัญชาการทหารบกในการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างความแข็งแรงของทหารที่กองทัพบกจะนำมาปฏิบัติในปี 2563 โดยผู้บัญชาการทหารบกระบุว่าการทดสอบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานของความแข็งแรงและลดการบาดเจ็บ ทำให้ร่างกายมีความพร้อม สำหรับหน่วยกำลังรบและหน่วยดำเนินกลยุทธ์ เป็นการปรับปรุงมาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานของกองทัพบกในปัจจุบัน โดยขณะนี้กองทัพบกได้กำหนด

แนวทางการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบไว้เรียบร้อยแล้ว มีท่าทางในการทดสอบจำนวน 6 สถานี กำหนดเกณฑ์ในการทดสอบ กำหนดหน่วยทหารที่จะต้องเข้ารับการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ วางกรอบระยะเวลาดำเนินการ โดยล่าสุดจะจัดให้มีการทดสอบสรรถภาพร่างกายเพื่อความพร้อมรบ ครั้งที่ 1 ในห้วงเดือนเมษายน 2563 เป็นการทดสอบผู้บังคับการกรม และผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่า และมีเกณฑ์ผ่าน 70 เปอร์เซ็นต์

  ​การประชุมในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึง สายตรงแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนกำลังพล ทบ.หรือสายตรงผู้บัญชาการทหารบก 02-0187330 ว่า ที่ผ่านมาได้รับและพิจารณาข้อมูลในทุกเรื่องอย่างเป็นธรรม รับฟังทุกฝ่าย ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องสวัสดิการ สิทธิกำลังพล  ซึ่งเป็นความเดือดร้อนส่วนบุคคลที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ โดยกำชับให้หน่วยได้เผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์สายตรงให้กำลังพลได้รับทราบอย่างทั่วถึง และใช้ช่องทางดังกล่าวอย่างอิสระ พร้อมกันนี้ขอให้ผู้บังคับหน่วยได้นำข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนากองทัพบกในมิติต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ไปชี้แจงสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับกำลังพล
ด้รับทราบอย่างทั่วถึงด้วย

ในตอนท้ายการประชุม ผู้บัญชาการทหารบกได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่จนปรากฏเป็นผลสำเร็จ และได้ย้ำในเจตนา และความตั้งใจที่จะปรับและพัฒนาการบริหารจัดการของกองทัพบก โดยเฉพาะการพัฒนางานด้านสวัสดิการกำลังพลและการพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย เป็นมาตรฐานสากล  ยึดโยงกับกฎระเบียบ ซึ่งการดำเนินตามนโยบายเร่งด่วนดังกล่าวอยู่ภายใต้ความคาดหวังของสังคม แต่ยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างดีที่สุด
เพื่อประโยชน์ต่อกำลังพลและกองทัพบกโดยรวม
                                             ...............................
         4 มีนาคม 2563

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น