โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

ส่งเสด็จอาจารย์ท่านหญิง หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ


ส่งเสด็จอาจารย์ท่านหญิง  หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ


"อาจารย์ท่านหญิง" ของพวกเราศิษย์สาธิต มศว. ประสานมิตร ทุกรุ่นทุกคน รำลึกในพระเมตตาคุณและพระจริยวัตรแห่งความเป็นครูอันงดงามยิ่ง

พฤษภกาสร อีกกุญชร   อันปลดปลง  โททนต์เสน่งคง สำคัญ  หมายในกายมี  นรชาติวางวาย มลาย  สิ้นทั้งอินทรีย์  สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับ  ไว้ในโลกา

วันอังคารที่ 24 มี.ค. 2563 หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ สิ้นชีพิตักษัยแล้ว สิริรวมพระชันษา 90 ปี 3 เดือน ก่อน 7 นาฬิกาของเช้าวันนี้ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่

หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ หรือ รองศาสตราจารย์ ท่านหญิง ดร.ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธุ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช กับหม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา

พระบิดาได้สิ้นพระชนม์ ตั้งแต่ทรงมีพระชันษาเพียง 4 ปี นอกจากนี้ ยังทรงเป็นพระนัดดาในจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และเป็นพระราชปนัดดา (เหลน) ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงมีพระฐานันดรศักดิ์แต่แรกประสูติเป็น "หม่อมเจ้าหญิง" ต่อมาได้ทรงขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากพระฐานันดรศักดิ์ตามโบราณราชประเพณี เพื่อทรงสมรสกับพลอากาศตรีโกสีย์ กรโกสียกาจ (ขณะนั้นมียศเป็นเรืออากาศโท)

   กระทั่งวันที่ 10 มีนาคม 2504 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงพระฐานะเป็นพระราชวงศ์ (เจ้านายฝ่ายใน) ตลอดทั้งยังคงใช้คำราชาศัพท์แห่งความเป็นสมาชิกในพระราชวงศ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกประการ

พระกรุณาอันเปี่ยมล้นด้วยน้ำพระหฤทัยแห่งความเป็นกุลสตรีศรีสวัสดิ์แห่งสยามประเทศของท่านอาจารย์หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ จะประทับสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจศิษย์สาธิต มศว. ประสานมิตร ทุกคนตลอดไป

#อาจารย์ท่านหญิงประทานสอนแก่ศิษย์ทุกคนอยู่เสมอว่าเป็นคนเก่งแล้วต้องมีความซื่อตรงนะ#

#คิดถึงท่านอาจารย์ครับ#

กรุงเทพมหานคร 24 มีนาคม 2563

#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น