โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

#โรงเรียนในอุดมคติ# 'นครพนมวิทยาคม' ขอบพระคุณในไมตรีจิต (ภารกิจที่ 2/3) 'ปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต' (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)


#โรงเรียนในอุดมคติ# 'นครพนมวิทยาคมขอบพระคุณในไมตรีจิต  (ภารกิจที่ 2/3) 'ปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต' (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)


ระบบ 'Political System' ขาดความเป็นระเบียบและสร้างสรรค์ (Procedural Democracy), ปราศจากหลักการยึดมั่นในเกียรติยศและความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน (Code of Honour), ปราศจากหลักจรรยาบรรณ, พฤติกรรมอันพึงประสงค์ (Code of Conduct), เป็นช่องทางที่ไม่ 'Workable' ไม่เข้าใจ ไม่พัฒนา กลับยิ่งสร้างความแตกแยก ใช้ถ้อยคำว่ากล่าวกันหยาบคาย ลบหลู่ดูหมิ่นความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดิน ไม่เป็นแบบอย่างให้กับประชาชน สังคมปราศจากความเป็นเอกภาพ ปราศจากความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลูกหลานเยาวชนขาดการหวงแหนรักษา ที่เป็นความอบอุ่นใจและความรักสมัครสมาน 


จากครอบครัวและสถานศึกษา บางคนถูกชี้แนะให้กระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ด้วยหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงไม่ใส่ใจ ขาดความรับผิดชอบ ลูกหลานต้องไม่กระทำเช่นนั้น พึงรำลึกอยู่เสมอว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยมาช้านานมาก"

*ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ในการบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ.นครพนม วันที่ 28 ก.พ. 63


เที่ยงวันนี้ (28 ก.พ. 63) เวลา 12.45 นาฬิกา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนและพบปะกับผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'เด็กและเยาวชนที่ดีตามรอยพระยุคลบาท' ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมือง จ.นครพนม


#วุฒิสภา#
#สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม#
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#
#โรงเรียนนครพนมวิทยาคม#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น