โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(มีคลิป)อบจ.กระบี่ร่วมสสจ.กระบี่ พัฒนาเครื่องข่ายกู้ชีพกระบี่ยกระะดับนำไปถ่ายทอดประชาชน


(มีคลิป)อบจ.กระบี่ร่วมสสจ.กระบี่ พัฒนาเครื่องข่ายกู้ชีพกระบี่ยกระะดับนำไปถ่ายทอดประชาชน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ห้องพระนาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ กิจกรรมอบรมให้ความรู้และสร้างสมรรถนะแก่วิทยากร รุ่นที่ 1

 มีผู้เข้าอบรมเป็นสมาชิกเครือข่ายวิทยากรด้านงานอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ จำนวน 45 คน โดยกำหนด จัดหลักสูตรการอบรมทั้งภาคทฤษฎีบรรยายให้ความรู้และภาคปฏิบัติ  จำนวน  1 วัน โดยมี นายสัจจพร  จันทร์ศรีนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ของการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในครอบครัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดขึ้นฉับพลันจากปัญหาโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดในสมอง โรคเบาหวาน

 ซึ่งส่วนใหญ่หากไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้อง ทันท่วงทีอาจทำให้พิการและสูญเสียชีวิตได้ ดังนั้น ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือ การให้การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการป้องการเจ็บป่วยฉุกเฉิน จึงเป็นความมุ่งหมายสำคัญของโครงการส่งเสริมให้มีอาสาฉุกเฉินชุมชน

 ซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริม สนับสนุนให้มี อาสาฉุกเฉินชุมชนประจำครอบครัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จึงได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ กิจกรรมอบรมให้ความรู้และสร้างสมรรถนะแก่วิทยากร หลักสูตรวิทยากรครู     การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และสร้างสมรรถนะแก่วิทยากรครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับวิทยากรให้สามารถนำไปถ่ายทอดประชาชนให้มีความรู้ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องพระนาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ กิจกรรมอบรมให้ความรู้และสร้างสมรรถนะแก่วิทยากร รุ่นที่ 1

 มีผู้เข้าอบรมเป็นสมาชิกเครือข่ายวิทยากรด้านงานอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ จำนวน 45 คน โดยกำหนด จัดหลักสูตรการอบรมทั้งภาคทฤษฎีบรรยายให้ความรู้และภาคปฏิบัติ  จำนวน  1 วัน โดยมี นายสัจจพร  จันทร์ศรีนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ของการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในครอบครัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดขึ้นฉับพลันจากปัญหาโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดในสมอง โรคเบาหวาน ซึ่งส่วนใหญ่หากไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้อง ทันท่วงทีอาจทำให้พิการและสูญเสียชีวิตได้ ดังนั้น ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือ การให้การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการป้องการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

จึงเป็นความมุ่งหมายสำคัญของโครงการส่งเสริมให้มีอาสาฉุกเฉินชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริม สนับสนุนให้มี อาสาฉุกเฉินชุมชนประจำครอบครัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จึงได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ กิจกรรมอบรมให้ความรู้และสร้างสมรรถนะแก่วิทยากร หลักสูตรวิทยากรครู     การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และสร้างสมรรถนะแก่วิทยากรครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับวิทยากรให้สามารถนำไปถ่ายทอดประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ ป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เมื่อประสบเหตุ สามารถแจ้งเหตุด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๖๙ ได้อย่างที่ถูกต้อง ครบถ้วน และให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องทันท่วงที เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถให้กับวิทยากรในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ให้มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและเพื่อพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

และเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน สำหรับหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ เช่น บทบาทการเป็นวิทยากร / การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ตามชนิดของผู้เรียนและรูปแบบการเรียนรู้ / การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR with AED / การปฐมพยาบาลกรณีมีบาดแผลและกระดูกหัก / การฝึกปฎิบัติ/แบ่งกลุ่มฝึกสอนบรรยายและสาธิต / ฐาน CPR with AED / ฐานการดูแลแผลการห้ามเลือดด้วยการพันผ้ายืดและผ้าสามเหลี่ยม / ฐานการเข้าเผือกชั่วคราวโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยม  / ฐานการประเมินสภาพผู้ป่วยและการจัดท่านอนที่ปลอดภัยและการเอาสิ่งแปลกปลอมออก / ฐานการเคลื่อนย้ายโดยไม่ใช้อุปกรณ์ / และอื่น ๆ  โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขกระบี่และโรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่เข้าใจในระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ ป้องกันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เมื่อประสบเหตุ สามารถแจ้งเหตุด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๖๙
 ได้อย่างที่ถูกต้อง ครบถ้วน และให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องทันท่วงที เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถให้กับวิทยากรในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ให้มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและเพื่อพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน และเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน สำหรับหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ เช่น บทบาทการเป็นวิทยากร / การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ตามชนิดของผู้เรียนและรูปแบบการเรียนรู้ / การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR with AED / การปฐมพยาบาลกรณีมีบาดแผลและกระดูกหัก / การฝึกปฎิบัติ/แบ่งกลุ่มฝึกสอนบรรยายและสาธิต / ฐาน CPR with AED / ฐานการดูแลแผลการห้ามเลือดด้วยการพันผ้ายืดและผ้าสามเหลี่ยม / ฐานการเข้าเผือกชั่วคราวโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยม  / ฐานการประเมินสภาพผู้ป่วยและการจัดท่านอนที่ปลอดภัยและการเอาสิ่งแปลกปลอมออก / ฐานการเคลื่อนย้ายโดยไม่ใช้อุปกรณ์ / และอื่น ๆ  โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขกระบี่และโรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่..
.
กระบี่///ณัฏฐพงษ์  ศรีปล้อง   รายงาน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น