โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.40-14.00 น.“ กองทัพบก กองทัพภาคที่ ๑ โดย กองพลทหารราบที่ ๙ การช่วยเหลือประชาชนในห้วงฤดูร้อน จังหวัดกาญจนบุรี


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.40-14.00 น.“  กองทัพบก  กองทัพภาคที่ ๑   โดย กองพลทหารราบที่ ๙ การช่วยเหลือประชาชนในห้วงฤดูร้อน จังหวัดกาญจนบุรี  


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


  กองทัพบก  กองทัพภาคที่ ๑   โดย กองพลทหารราบที่ ๙ การช่วยเหลือประชาชนในห้วงฤดูร้อน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 


  เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน
 ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติและฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นระยะนานกว่าปกติและครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อให้เกิดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่
อำเภอพนมทวน อำเภอเลาขวัญ อำเภอท่าม่วง อำเภอบ่อพลอย อำเภอหนองปรือ และ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

  เพื่อให้เป็นไปตามสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก และกองทัพภาคที่ ๑ โดยท่านพลโท ธรรมนูญ วิถี  แม่ทัพภาคที่ ๑
ได้ส่งหน่วยทหารทุกหน่วย
กองพลทหารราบที่๙ มณฑลทหารบก
ที่ ๑๗ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี
ที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือประชาชน โดยถือเป็นภารกิจอันดับแรกที่ต้องเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างทันท่วงที
เนื่องด้วยในห้วงเดือน มี.ค. เม.ย. ของทุกปี สภาพอากาศของประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน และ ในทุกปีที่ผ่านมา ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่ ๙ และ
กองกำลังสุรสีห์
มีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย ไฟป่า วาตภัย และภัยแล้ง เป็นต้น
   ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่ ๙ ได้รับการแบ่งมอบพื้นที่ ในการบรรเทาสาธารณภัยจาก กองทัพบก และกองทัพภาคที่ ๑


   จำนวน ๒๓ อำเภอ
โดยแบ่งเป็น ๑๓ อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี
และ ๑๐ อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี
และรวมถึงพื้นที่ตามแนวชายแดนของกองกำลังสุรสีห์  ซึ่งห้วงที่ผ่านมา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย  
กองพลทหารราบที่ 9
ได้เตรียมการ จัดชุดดับไฟป่าสนาม ,ชุดช่วยเหลือภัยแล้ง ,ชุดช่างสนาม ,ชุดประปาสนาม ,ชุดเสนารักษ์ และชุดครัวสนาม


โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.เพื่อเป็นการเตรียมการในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ

๒. เพื่อให้หน่วยได้มีการเตรียมการทั้งด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัย

๓. เพื่อให้เกิดความร่วมมือจาก ภาครัฐ และเอกชนในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้ลงมาพื้นที่เพื่อบันทึกเทปรายการการนำเสนอภาพความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยห้วงฤดูแล้ง ของกองพลทหารราบที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙


พันเอก กานต์นาท นิกรยานนท์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ (๒)


พันเอก รณวรรณ พจน์สถิตย์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ ๙


พันเอก นพดล ภาคาผล รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่๙

พันเอก วุทธยา จันทมาศ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่๙

พันเอก สิทธิพร จุลปานะ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่๑๙

พันเอก วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่๒๙

พันเอก พิทยากูล โพธิสุวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่๙

พันเอก นรภัทร กังวาลไกล ผู้บังคับการกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่๙

พันเอก ธัชเดช  อาบัวรัตน์ รองเสนาธิการกองกำลังสุรสีห์

พันเอก กิตติภพ เธียรสิริวงษ์ รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๑ ส่วนแยก๒

พันโท ศรณ์พัชร์ บัววิรัตน์ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๙ กองพลทหารราบที่๙


พันโท อดิศักดิ์ เพ็ชรไทย ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่๑๙ กองพลทหารราบที่ ๙

ร้อยโท เธนตร แก้วอุ่นเรือน รอง ผบ.ร้อย บก.  และ บร. ช.พัน.9 พล.ร.9  ทำการเเทน ผบ.ช.พัน.9  พล.ร.9  ร้อย.4

 ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ ตัวแทนนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

นายมณฑล เถื่อนน้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

นายธวัชชัย สัสดีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเห่า อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี


รถน้ำ เติมน้ำ เพื่อแจกจ่ายพี่น้องประชาชน เพื่ออุปโภคบริโภค ในพื้นที่บ้านเขาน้อย
ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

พร้อมจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ( Ground Water Bank ) ให้น้องๆในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้อุปโภคบริโภคในโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง

  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น