จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ผ่าภารกิจ 6 กลุ่มงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้


ผ่าภารกิจ 6 กลุ่มงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
---------------------------------

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.25612564 ผู้แทนพิเศษรัฐบาลได้แบ่งการขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 2563  ออกเป็น 2 มิติ คือมิติด้านความมั่นคง และมิติด้านการพัฒนา ประกอบด้วย 6 กลุ่มงาน โดยมีผู้แทนพิเศษรับผิดชอบแต่ละด้าน ได้แก่

  
                                                                             พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
                                               หัวหน้าผู้แทนพิเศษ/ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 
                                        พลเอก จำลอง คุณสงค์
                                                          รองหัวหน้า หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล           
                        

                                              พลเอก ปราการ ชลยุทธ
                                                                 ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
                                        พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาค 
                                                                       ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
                                                                  พลเอกมณี  จันทร์ทิพย์
                                                                   ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล                                      นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม
                                                                  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล


                                         นายจำนัล เหมือนดำ 
                                                                     ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล 

         กลุ่มงานที่ 1 งานยุติเหตุรุนแรง  มี 2 กลุ่มงานย่อยคือ งานยุติความรุนแรง และงานด้านการข่าว ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ แผนงานการรักษาความปลอดภัย แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพข่าวกรอง แผนงานยับยั้งเงินที่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย และแผนงานแก้ไขภัยแทรกซ้อน เจ้าภาพรับผิดชอบการขับเคลื่อน ได้แก่ พลเอก ปราการ ชลยุทธ และนายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม เป้าหมายขับเคลื่อนคือ ลดการสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรง โดยมีจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงและความสูญเสียลดลง เป็นตัวชี้วัด

          กลุ่มงานที่ 2 งานประชาชนผู้เห็นต่างสนับสนุนรัฐ ประกอบด้วย 3 กลุ่มงานย่อย คือ งานประชาชนผู้เห็นต่างสนับสนุนรัฐ งานศึกษาเพื่อความมั่นคง และงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี เจ้าภาพรับผิดการขับเคลื่อน

 ได้แก่ พลเอก ปราการ ชลยุทธ และพลเอกวัลลภ รักเสนาะ เป้าหมายการขับเคลื่อนคือ ประชาชนผู้เห็นต่างให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีระดับการสนับสนุนรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประชาชนผู้เห็นต่างเพิ่มมากขึ้น เป็นตัวชี้วัด

          กลุ่มงานที่ 3 งานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ มีแผนงานเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ ประกอบด้วย 3 โครงการคือ โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ 

             โครงการภาคประชาสังคมร่วมใจ และโครงการสร้างเข้าความใจต่อนานาชาติ เจ้าภาพรับผิดชอบการขับเคลื่อนได้แก่  พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ เป้าหมายการขับเคลื่อนคือ นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลไทย โดยมีระดับความเข้าใจและบทบาท ที่สร้างสรรค์ของนานาชาติต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นตัวชี้วัด

          กลุ่มงานที่ 4 งานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม มี 3 กลุ่มงานย่อย คือ งานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ 

         เจ้าภาพรับผิดชอบการขับเคลื่อนได้แก่ พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ เป้าหมายการขับเคลื่อนคือประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีจำนวนตำบลที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมขยายตัว เป็นตัวชี้วัด

          กลุ่มงานที่ 5 งานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ ประกอบด้วย แผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ เจ้าภาพรับผิดชอบการขับเคลื่อนได้แก่ นายจำนัล เหมือนดำ เป้าหมายการขับเคลื่อนคือ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เป็นตัวชี้วัด .

          กลุ่มงานที่ 6 งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วย แผนงานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล แผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โครงการชุมชนศรัทธา(กำปงตักวา) เจ้าภาพการขับเคลื่อนได้แก่ พลเอก จำลอง คุณสงค์ เป้าหมายการขับเคลื่อนคือ ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานภาครัฐ โดยร้อยละของประชาชนให้ความร่วมหน่วยงานรัฐเพิ่มมากขึ้น เป็นตัวชี้วัด

          ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนต้องอาศัยการบูรณาการจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่ง พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล ได้เน้นย้ำให้ทุกกลุ่มงานยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อให้ทุกแผนงาน/โครงการ กิจกรรม บรรลุเป้าหมาย คือ จังหวัดชายแดนภาคใต้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

                                                        ประพันธ์ ฤทธิวงศ์  บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น