โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “ การปลูกป่าในใจคน ผ่านโครงการป่ารักษ์น้ําโล่ใหญ่ชัยภูมิ “  (ชมคลิป)  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก    ตอนที่ ๑ “ การปลูกป่าในใจคน   ผ่านโครงการป่ารักษ์น้ําโล่ใหญ่ชัยภูมิ “
เป็นโครงการ ที่ผู้ริเริ่มโครงการ
ได้วางกลยุทธ์ที่ท้าทายทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการ รวมทั้งประชาชน ในระดับพื้นที่

“การปลูกป่า ที่มิได้เป็นเพียงการปลูกป่าเท่านั้น หากแต่เป็นการปลูกต้นไม้ ในใจคน
เพื่อให้ป่าแห่งนี้คงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่
เพราะการปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว
ก็ไม่สามารถสร้างป่าได้ แต่จะต้องทําการสร้างน้ําควบคู่กับการสร้างป่า

ขณะเดียวกัน การปลูกป่า ปลูกต้นไม้โดยไม่ทําการบําารุงรักษาก็จะไม่สามารถสร้างป่าได้เช่นกัน”

กระบวนการที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการปลูกป่าในใจคน
โครงการนี้สําาคัญมากสําหรับ คนชัยภูมิ
เพราะจะทําให้ผู้คนและทุกภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
โครงการ เกิดความรักและ หวงแหนต้นไม้ของป่าแห่งนี้
แม้ว่าปฏิบัติการครั้งนี้ จะเป็นการทํางานที่อาจจะเห็นผลสัมฤทธิ์ ของงานหรือ Outcome

ในอนาคตข้างหน้าก็ตาม หากแต่กระบวนการคิดของการสร้างฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการพิจารณาบริบทของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ของจังหวัดชัยภูมิ
เข้าสู่ปฏิบัติการนี้
เป็นสิ่งดึงดูดและมีเสน่ห์ของการทําางานร่วมกันของทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่

พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะสืบสาน รักษา และ ต่อยอด

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน
โครงการจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วย หัวใจ “
เพื่อให้ประชาชน มีความสมัครสมาน สามัคคี มีความสุข
และ ประเทศชาติ มีความ มั่นคง อย่างยั่งยืน

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
ที่ผ่านมา.............
รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้เดินทางมาบันทึกเทปและนำเสนอ โครงการ ป่ารักษ์น้ำ
 โล่ใหญ่ชัยภูมิ “
ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

นโยบายรัฐบาล:
- ปกป้องผืนป่า
- เพิ่มพื้นที่ป่า ร้อยละ ๔๐
- พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
การขับเคลื่อน ใช้แนวทางประชารัฐ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คณะสงฆ์ หน่วยงาน / องค์กร / ภาครัฐ / และเอกชน
ด้วยพลังจิตอาสา และ ผ้าป่ากองบุญ

โครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ
ปี พุทธศักราช ๒๕๕๗
ถึง ปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ทวงคืนผืนป่า

ปี พุทธศักราช ๒๕๕๙
พื้นที่ ทวงคืนผืนป่า ๑๓๐๐๐ไร่

ปี พุทธศักราช ๒๕๖๐
พลิกฟื้นผืนป่าโล่ใหญ่เพื่อฟื้นฟูและพัฒนา ตาม โครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
ตรงวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปี พุทธศักราช ๒๕๖๑
สร้างน้ำ
ฝายมีชีวิต ๑๑๑ฝาย
สร้างป่า บนเนื้อที่ ๗๐๐๐ ไร่
ปลูกต้นไม้ ๒๙๖๐๐๐ ต้น


  และวันนี้ ...  รายการคืนคุณให้แผ่นดินมาตามคำสัญญาที่เคยเรียนบอกท่านผู้ชมทางบ้านจะติดตามความคืบหน้าโครงการ ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ ชัยภูมิ มานำเสนอท่านผู้ชมทางบ้าน..ทีมงานรายการจึงได้เดินทางมายังจังหวัดชัยภูมิ เพื่อ... ย้อนรอยกลับมาจังหวัดชัยภูมิอีกครั้ง

ทางรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติ

จากพ่อเมือง
ท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

พลตำรวจตรี สมพจน์ ขอมปรางค์
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

 นายนพวงศ์ พฤษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ

มาพูดคุยในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5


ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.( หลังเคารพเธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
 พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น