โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ยะลา ชมรมเยาวชนจิตอาสาสภาแต - ออ ร่วมระดมแนวคิดเห็น ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมสร้างประโยชน์ใต้ธงไตรรงค์แบบพหุวัฒนธรรมยะลา  ชมรมเยาวชนจิตอาสาสภาแต - ออ ร่วมระดมแนวคิดเห็น ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมสร้างประโยชน์ใต้ธงไตรรงค์แบบพหุวัฒนธรรม

      เมื่อ วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562  ที่  ร้าน A- FA  Sea Food สวนน้ำตลาดใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา พันโทนรบดี บัวสุสวรรณ รองผู้อำนวยการ กองภาคประชาสังคมศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธาน เปิดกิจกรรม จิตอาสาภาคประชาสังคม  การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และสังคมพหุวัฒนธรรมใต้ร่มธงไตรรงค์เพื่อทำความดีถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ จากนั้น นายรุสตาน อาลี นายกชมรมเยาว์ชนจิตอาสาสภาแต-ออ นายอัฟนันต์ ดารอ

 ร่วมขับร้องเพลงชาติสรรเสริญพระบารมี,เพลงชาติไทยม รักกันไว้เถิด ใต้ร่มธงไตรรงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติเป็นหนึ่งเดียว สร้างพื้นที่ปลอดเหตุ คนปลอดภัย ต้านการการยุงเกี่ยวกับนาเสพติดทุกรูประบบ สร้างมิตรทุกภาคส่วน ร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ให้กลมเกลียวสร้างสรรค์สันติสุข

       จากนั้น นายอามะ สนิ บัณฑิตอาสาได้เป็นแกนนำหลักนำเยาว์ชน ประมาณ 100 คน ระดมสมองเพื่อหาแนวทางสร้างสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบนโยบายของ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์  แม่ทัพภาคที่ 4  ที่เน้นหนักในเรื่องของพื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัย เน้นแก้ปัญหายาเสพติดทุกระบบ เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน หรือการพูดคุยสันติสุขกับทุกกลุ่ม รวมใจไทยหนึ่งเดียว หรือ พหุวัฒนธรรมภายใต้ธงไตรรงค์ และ กลมเกลียวสร้างสรรค์สันติสุข ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    นอกจากนี้ ชมรมเยาว์ชนจิตอาสาสภาแต-ออ ได้ร่วมกันแปลตัวอักษรคำว่า “Peace” ที่มีความหมายว่า สันติสุข
           กิจกรรมดังกล่าวทาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยศูนย์สันติวิธีร่วมกับ ชมรมเยาว์ชนจิตอาสาสภาแต-ออ  จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  

         พันโทนรบดี บัวสุวรรณ รองผู้อำนวยการ กองภาคประชาสังคมศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 สน. กล่าวว่า เราจะสร้างความเข้าใจทุกองค์กร ภาคส่วน และผู้นำ ตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่จะสร้างพื้นที่ชายแดนใต้ให้ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย อนาคตไร้สิ่งเสติดทุกชนิด รวมกันอยู่อย่างพหุวัฒนธรรมใต้ธงไตรรงค์ ให้มีความกลมเกลียวร่วมสร้างสรรค์สันติสุข โดยให้เกิดจากความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ด้วยการนำเสนอปัญหาทุกอย่างพร้อมๆกับการร่วมกันแก้ไขปัญหานั้นด้วยกัน

       โดยให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ มีส่วนร่วมในการออกแบบ ระเบิดความคิดจากข้างในให้ออกมาเป็นรูปธรรมสู่การปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาที่เป็นจริง

     นางคอลีเยาะ หะหลี  ตัวแทนเยาวชนกลุ่มจิตอาสาสภาแต-ออ กล่าวว่า ขอขอบคุณศูนย์สันติวิธี ที่ได้เปิดโอกาสให้น้องๆเยาว์ชนได้มีพื้นที่แสดงออกทางความคิดและร่วมทำกิจกรรมดีๆให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่

     จากกลุ่มเล็กๆที่มีความคิดจิตอาสา พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมให้เกิดสันติสุข เชื่อมโยงนำเสนอกิจกรรมระดมความคิดเห็นผ่านกิจกรรมวาดฝันด้วยมือเปล่าของกลุ่ม ให้สะท้อนถึงทุกภาคส่วน และกลุ่มที่เห็นต่างจากภาครัฐ ได้หันหน้ามาพูดคุยกัน ดีกว่าการโจมตีไปมา เรามีสิทธิ์เท่าเทียมกัน ที่จะเรียร้องความเป็นธรรม บนผลประโยชน์ของชาติ และการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาจะทำให้เกิดการสูญเสียมากมาย และไม่เป็นผลดีต่อชาติและบ้านเมือง

เชื่อว่าการระดมแนวคิดจุดเล็กๆแบบนี้ จากรุ่นสู่รุ่นจะทำให้ขยายความคิดที่สร้างสรรค์ และจะเติบโตในความคิดบวกต่อประชาชนในอนาคตต่อไป
ขอบคุณ ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ  จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น