โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ประชุมสภาององค์กรชุมชนเทศบาลตำบลรือเสาะ สร้างความเข้าใจการเลือกคณะกรรมการบริหารสภาองค์กรชุมชน


 (ชมคลิป) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ประชุมสภาององค์กรชุมชนเทศบาลตำบลรือเสาะ สร้างความเข้าใจการเลือกคณะกรรมการบริหารสภาองค์กรชุมชน

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

       เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นางสุภาวดี ศรัณยุตานนท์ รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการชุมชนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) เป็นประธานการประชุม ภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลรือเสาะ พร้อมได้ชี้แนะ สร้างความเข้าใจกับสภาองค์กรเทศบาลตำบลรือเสาะ โดยมีประธานชุมชนในเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ จำนวน 21 ชุมชน เพื่อที่จะคัดเลือกเป็นคณะกรรมการในการบริหารงานสภาองค์ชุมชนในโอกาสต่อไป

        ตามที่เทศบาลตำบลรือเสาะได้ทำการจดแจ้งสภาององค์กรชุมชนเทศบาลตำบลรือเสาะ เป็นสภาองค์กรชุมชน เลขที่สภาฯ ๙๖o๘๗ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนที่สอดคล้องกับวิถิชีวิตและการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยฐานรากผ่านการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

           นางสุภาวดี ศรัณยุตานนท์ กล่าวว่า ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประสานงานภาคีภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน .เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 นั้น


       


  

   
  เทศบาลตำบลรือเสาะ เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นเล็ก ๆ หน่วยหนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในภารกิจการขับเคลื่อนและผลักดันการจดแจ้งสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ และได้ผ่านพ้นขั้นตอนต่าง ๆ ของการจดแจ้งตั้งแต่ระดับชุมชนและ กลุ่มย่อย รวมทั้ง สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลรือเสาะ ซึ่งมีที่มาหรือเป็นประเด็นที่ทำให้ก่อเกิดสภาองค์กรชุมชนขึ้นมา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น