โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ มานะเศวต อุปนาสภามหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคล ทุ่งใหญ่ เชิญร่วมประชุมสภาฯ และชมกิจกรรมของคณะต่างๆ


ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  มานะเศวต อุปนาสภามหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคล ทุ่งใหญ่ เชิญร่วมประชุมสภาฯ และชมกิจกรรมของคณะต่างๆ

เมื่อวันที่ 27มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่เชิญชมกิจกรรมและร่วมประชุมสภาฯ
   ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  มานะเศวต อุปนาสภามหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคล ทุ่งใหญ่ เชิญร่วมประชุมสภาฯ และชมกิจกรรมของคณะต่างๆ

    จากการเยี่ยมชมกิจกรรมของคณะการเรียนต่างๆคณะสัตวบาล เกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรโรงพยาบาลสัตว์และกิจกรรมงานวิจัย
ของนักศึกษา อาจารย์ ผมคิดว่า การเกิดผลผลิตต่างๆ สามารถจะขยายผลสู่ชุมชน 

    เป็นสถาบันการศึกษาที่บริการชุมชนด้านการเกษตรสัตว์ อุตสาหกรรมการเกษตรและพืชสวนที่ใกล้ชิดชุมชน พัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน

  "คาดหวังว่า เป็นสถาบันการศึกษาจัดการศึกษาที่ตอบสนองการเกษตรแนวใหม่ในทศวรรตหน้าการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเกษตรกรไทย"


 ขอบคุณ สวัสดิ์  สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น