โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ณ วนอุทยานควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ ณ วนอุทยานควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

📌📌 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ วนอุทยานควนเขาวัง ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ เราทำความดี ด้วยหัวใจ

  ซึ่งจัดโดยชมรมพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้ (พสบ.จชต.) ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 4 และส่วนราชการในพื้นที่ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้นำประชาชนจิตอาสาร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ และปลูกป่า ให้แก่ชุมชน อันเป็นการร่วมแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยมี ผู้บังคับบัญชา, ส่วนราชการ, สมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้,สมาชิกเครือข่ายจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดสงขลา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

📌กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และสนองต่อพระราชปณิธานโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"  เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคีระหว่าวงเจ้าหน้าที่ของรัฐ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ให้มีความตระหนัก ร่วมกันรักษาดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

🗣พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้ (พสบ.จชต.) ทั้งหมด 15 รุ่น ได้ร่วมกับ ส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้  และสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อให้จิตอาสาตลอดจนประชาชนทุกคนเกิดความรักและหวงแหนช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 


🗣ด้าน นาย เสถียร สินธทียากร ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่น 15  กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ เราทําความดีด้วยหัวใจในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวสมาชิก ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นต่างๆ มาทำกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องการสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในสังคมเห็นความสำคัญของป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำ และเราสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ วันนี้จะเห็นได้ว่าทุกคนมาด้วยใจ ซึ่งกองทัพภาคที่ 4 และส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดูแลทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง เพื่อดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้ที่สมบูรณ์ให้ลูกหลานในอนาคตต่อไป


📌การสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นการชะลอการไหลของน้ำในช่วงหน้าฝนลดความแรงของกระแสน้ำ ป้องกันการกัดเซาะของดิน และกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้ง เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่า เป็นแหล่งน้ำให้แก่สัตว์ป่า และประชาชนโดยทั่วไป และยังถือว่าเป็นการอนุรักษ์ดิน และน้ำ ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริ ทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น