โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คณะธรรมาภิบาล จว.นราธิวาส – ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอดส่อง โครงการตามแผนพัฒนาของ จ.นราธิวาส ปีงบประมาน 2562 พื้นที่รือเสาะ ศรีสาคร เพื่อให้หน่วยงาน ของภาครัฐ ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด


คณะธรรมาภิบาล จว.นราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอดส่อง โครงการตามแผนพัฒนาของ จ.นราธิวาส ปีงบประมาน 2562 พื้นที่รือเสาะ ศรีสาคร เพื่อให้หน่วยงาน ของภาครัฐ ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด


นายเชษฎา หะยีมะสาและ รองประธานธรรมาภิบาล จ.นราธิวาส ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาสและ คณะกรรมธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส หรือ ก.ธ.จ.นธ. ได้ลงพื้นที่ ติดตามสอดส่อง โครงการแผนปฎิบัติราชการ ของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 โครงการ

โดยจุดแรก คณะ ก.ธ.จ. ได้ลงติดตามสองส่อง โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาหลง สันติสุข 1 บ้านกาหลง ต.กาหลง  อ.ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความกว้างถนน 5 เมตร ยาว 1950 เมตร หรือไม่น้อยกว่า 9750 ตารางเมตร งบประมาณ 6,700,000 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ เป็นอย่างดี

 ต่อมาวันเดียวกันทาง คณะ ก.ธ.จ.ได้ลงพื้นที่ ติดตามสองส่องโครงการ ก่อสร้าง สร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ในจุดที่ 2  จุดบริเวณสามแยกทางหลวงชนบท ฝ่ายคลองไอร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมู่ 8 บ้ากำปงบารู ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2650 ตารางกิโลเมตร และช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1640 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่จราจร ไม่น้อยกว่า 6,480 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร  งบประมาณ 6,993,000  บาท

 ด้านนาย นายเชษฎา หะยีมะสาและ รองประธานธรรมาภิบาล จ.นราธิวาส กล่าวว่า  จากการ ที่คณะ คณะ ก.ธ.จ. ได้ลงติดตามสองส่อง โครงการ ในจุดที่แรก  การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาหลง สันติสุข 1 บ้านกาหลง ต.กาหลง  อ.ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า โครงการล่าช้ากว่ากำหนด ไม่เป็นไปตามงวดสัญญา ซึ่งงานดำเนินการก่อสร้างแล้วประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์  และไม่มีป้ายแจ้งหรือแสดงของโครงการก่อสร้าง แต่อย่างใด จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งอย่างไรก็ตามผู้รับเหมา และส่วนเกี่ยวได้รับที่จะแก้ไข ดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ เป็นอย่างดี

ในส่วนพื้นที่ โครงการ ก่อสร้าง สร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ในจุดที่ 2  จุดบริเวณสามแยกทางหลวงชนบท ฝ่ายคลองไอร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมู่ 8 บ้ากำปงบารู ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ซึ่งการติตามสอดส่อง ถนนเส้นนี้ มีความจำเป็นในการขอก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมา และนำพืชเกษตรกรของชาวบ้าน ขึ้นยานพาหนะออกนำจากสวนได้อย่างสะดวก

 แต่อย่างไรก็แม้งานก่อสร้างจะเสร็จสิ้น แต่จากการลงพื้นที่ในจุดที่นี้ พบเพียงเจ้าหน้าที่ปกครอง 2 นาย ในการให้ข้อมูล ไม่พบผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ  หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนที่ต้องการใช้เส้นทาง หรือผู้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์ในเส้นทาง ทั้งนี้เพื่อ ทาง ก.ธ.จ.จะได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ซึ่งทางคณะ ก.ธ.จ.ได้การทำสรุป รายงาน  ในพิจารณาสอดส่องโครงการตามแผนปฎิบัติ งบประมาณปี 2562 ในครั้งนี้  เพื่อส่งไปยัง ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับ   อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ธ.จ. จังหวัด เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 ข้อ 22 และ 26 คือ ข้อ 22 ก.ธ.จ. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(2) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต

(3) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานของรัฐในจังหวัด

(4) ติดตามการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ.

(5) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น จำนวนไม่เกินสามคน

(6) เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร

    ข้อ 26 ก.ธ.จ. มีอำนาจออกหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ปรึกษาตามข้อ 22(5) และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสาร หรือข้อมูลต่างๆ รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น