โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 2' อ.เมือง จ.ราชบุรี ข้าพเจ้ามีความยินดียิ่ง


ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 2' อ.เมือง จ.ราชบุรี ข้าพเจ้ามีความยินดียิ่ง
         เมื่อบ่าย (19 มี.ค. 62) เวลา 13.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม พบปะสนทนา กับผู้บริหาร ข้าราชการ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ลูกหลาน คือ อนาคตของชาติ' และวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 อ.เมือง จ.ราชบุรี


ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษบ่ายวันนี้ว่า :


"ลูกหลานทุกคนต้องมุ่งมั่นเรียนหนังสือ เกียจคร้านไม่ได้  ต้องจบ กศน. เป็นพื้นฐานชีวิต ผู้ใดมีพรสวรรค์ก็ขวนขวายเรียนรู้เพิ่มเติม เสมือนหนึ่งเป็นภูมิคุ้มกันตัวต่อไปภายภาคหน้า สังคมจะไม่เรียบร้อยไม่เป็นระเบียบอย่างไร เราต้องไม่เป็นเช่นนั้น ที่จะทำให้เราเสียโอกาส

ลูกหลานต้องเข้าใจว่าการประกอบสัมมาชีพ อันเป็นที่มาของรายได้  เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสี่ ได้แก่  อาหาร ที่อยู่อาศัย  เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ในอดีตกาลสิ่งของต่างๆ เหล่านี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้มีบุญคุณใหญ่หลวงเป็นผู้จัดหาให้แก่สมาชิก  ด้วยการผลิตขึ้นใช้เองในครอบครัว โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินซื้อหา  ปัจจุบันการดำรงชีวิตในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ประชาชนจำเป็นต้องมีการศึกษามากขึ้น ความรู้ที่ได้รับจะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้มาซื้อปัจจัยสี่และสิ่งของอื่นๆ ในการดำรงชีวิตและสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ตนเอง ครอบครัว  และสังคม อาชีพมีอยู่มากมาย ลูกหลานสมควรพิจารณาเลือกประกอบอาชีพที่มีความถนัดและความสนใจ  สำคัญคือต้องสุจริต มีความมั่นคงในชีวิตและมีรายได้เพียงพอกับการครองตนและครอบครัวโดยยึดหลักสุจริตธรรมตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านเป็นตรรกะแห่งชีวิตตราบวันสุดท้าย"


#ข่าวสารกระทรวงยุติธรรม#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน#
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น