จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ยะลา เปิดทำการ "ศาลปกครอง" ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นวันแรกมีเขตอำนาจครอบคลุมจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส


ยะลา เปิดทำการ "ศาลปกครอง" ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นวันแรกมีเขตอำนาจครอบคลุมจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ / บก.เวปหนังสือพิมพ์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

         ศาลปกครอง เตรียมพร้อมเปิดทำการศาลปกครองยะลา ซึ่งเป็นศาลปกครองในภูมิภาค ลำดับที่ ๑๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มีเขตอานาจครอบคลุมพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยจัดสัมมนา ตุลาการศาลปกครองและบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่จะไปปฏิบัติงาน ณ ศาลปกครองยะลา ให้มีความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งหลักกฎหมายอิสลาม และกฎหมายพิเศษที่ใช้ในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

         นางสาวสายทิพย์ สุคติพันธ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีประกาศ เปิดทำการศาลปกครองยะลา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๑ ตาบลท่าสาป อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และมีเขตอานาจครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส นั้น

         สำนักงานศาลปกครองจึงได้จัดให้มีโครงการสัมมนาตุลาการศาลปกครองและเจ้าหน้าที่ ศาลปกครองที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศาลปกครองยะลา เมื่อระหว่างวันที่ ๖ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ฯ เพื่อให้ตุลาการศาลปกครองและเจ้าหน้าที่ศาลปกครองมีความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งหลักกฎหมายอิสลาม และกฎหมายพิเศษที่ใช้ในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

        เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของ ศาลปกครองและหน่วยงานภายนอก ร่วมบรรยายให้ความรู้ อาทิ นายสันติ เสือสมิง ประธานคณะอนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี สานักจุฬาราชมนตรี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พันตำรวจเอก ณรงค์ ธนานันทกุล รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ และนายไพโรจน์ มินเด็น อธิบดีศาลปกครองสงขลา เป็นต้น

       ในส่วนของภารกิจของศาลปกครองยะลาที่จะเปิดทำการนั้น นางสาวสายทิพย์ฯ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีที่มีภูมิลำเนาหรือมีมูลคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส จะต้องนำคดีไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองยะลาซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอานาจเหนือพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ส่วนคดีที่อยู่ในเขตอานาจของศาลปกครองยะลาซึ่งได้มีการฟ้องที่ศาลปกครองสงขลาหรือศาลปกครองในภูมิภาคแห่งอื่นไว้ก่อนวันที่ศาลปกครองยะลาเปิดทาการ ยังสามารถดำเนินการพิจารณาพิพากษาต่อไปในศาลที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้เดิม แต่คู่กรณีฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีอาจยื่นคำขอให้โอนคดีไปยังศาลปกครองยะลาได้

       สำหรับการยื่นคำฟ้องคดีใหม่ หากผู้ฟ้องคดีไม่สะดวกที่จะเดินทางไปยื่นคาฟ้องคดีปกครองด้วยตนเองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง อาจยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ โดยตามกฎหมายให้ถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง ซึ่งในเรื่องนี้นายสุชาติ ศรีวรกร อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด 

     นายฉัตรชัย นิติภักดิ์ รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจาศาลปกครองสูงสุด ได้หารือร่วมกับ นางนัยนา ศิริสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เพื่อประสาน ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสงค์ จะยื่นคำฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครองยะลาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้สามารถเข้าถึงแบบฟอร์ม คำฟ้องและคำร้องเกี่ยวกับคดีปกครองได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยอาจจัดให้มีแบบฟอร์มคำฟ้อง คำร้อง และเอกสารแนะนำเกี่ยวกับคดีปกครองไว้ที่ที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น