จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นราธิวาส แถลงข่าว จัดแคมเปญประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน สร้างการรับรู้แก่สาธารณชนเชิงรุก ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี


นราธิวาส แถลงข่าว จัดแคมเปญประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน สร้างการรับรู้แก่สาธารณชนเชิงรุก ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 


            ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียล อ.เมืองนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานร่วมแถลงข่าวการจัดแคมเปญประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน สร้างการรับรู้แก่สาธารณชนเชิงรุก ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนราธิวาส        โดยมีนายไกรวุฒิ ช่วยสถิต พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส น.ส.มัณฑนา ภูธรารักษ์ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส นายสุไลมาน เจ๊ะแม ผู้เชี่ยวชาญด้านนำทาง และบล็อกเกอร์เจ้าของเพจ “แวรุง ไปไหน” และสื่อมวลชนท้องถิ่นร่วมรับฟัง

            นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบการดำเนินการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ

            และก่อให้เกิดรายได้ผ่านกระบวนการท่องเที่ยวในชุมชนที่ดึงนักท่องเที่ยวจากภายนอกให้เข้ามาเยี่ยมเยือนเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการต่างๆในหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งชุมชนต้องมีการพัฒนาตนเองบนพื้นฐานอัตลักษณ์ ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่โดดเด่น

              โดยยังมีระบบในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นสู่ประชาชนในชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีแนวทางขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญ 5 กระบวนการ 

             คือ 1.การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก 3.การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 4.การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น 5.การส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว โดยมุ่งหวังให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

            ปัจจุบัน ปี 2561 กระแสการเดินทางท่องเที่ยวกำลังได้รับความสนใจจากคนทุกกลุ่มทุกวัย แต่สำหรับพื้นที่นราธิวาส แหล่งท่องเที่ยวด้านต่างๆนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่และนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร จังหวัดนราธิวาสได้ให้ความสำคัญกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

             จึงจัดแคมเปญประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน สร้างการรับรู้แก่สาธารณชนเชิงรุก เพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวในพื้นที่นราธิวาส ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture)

              โดยมีคุณวงศกร ปรมัตถากร เป็นทูตการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแนวผจญภัย (Adventure) คุณชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต เป็นทูตการท่องเที่ยว และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (Local Shopping) มีคุณอัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ เป็นทูตการท่องเที่ยว

             พร้อมมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ช่องหลัก (ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง7 ช่อง 9 ช่องไทยรัฐทีวี ช่องอัมรินทร์ทีวี ช่องพีพทีวี) วิทยุ สปอตประชาสัมพันธ์แคมเปญท่องเที่ยว สื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงอินสตาร์แกรมและเฟสบุ้ค

          ด้านนายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ จ.นราธิวาส นั้นเป็นสิ่งสำคัญและยังจะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงในทุกรูปแบบ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนเองก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยแชร์

            เชิญชวนให้คนต่างถิ่นต่างที่เข้ามาท่องเที่ยวให้มาก และที่สำคัญ ต้องทำความเข้าใจให้ประชาชนจากต่างที่เข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นในสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว เพียงแต่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เฉพาะที่เกิดขึ้นเท่านั้น 

           ไม่ได้หมายความว่าเหตุระเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าหรือทุกที่ และทางการควรสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวเพื่อที่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมพื้นที่จะได้อุ่นใจ

            จังหวัดนราธิวาส โดยมีแนวคิดในการสื่อสารโครงการ “นราธิวาส คือบ้าน” PROJECT BACKGROUND ซึ่งจังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องด้วยการมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและยังเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีความประณีตสวยงาม

           ทว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในอดีตของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทำให้ธุรกิจการค้าการลงทุนด้านการท่องเที่ยวยังไม่เติบโตเท่าที่ควร รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

 ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

           


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น