จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจด้านศาสนา ในพื้นที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา


นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจด้านศาสนา ในพื้นที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา


      เมื่อวันที่  (11ต.ค.61) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปปฏิบัติภารกิจด้านศาสนาที่ วัดพุทธาธิวาส อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 


      เพื่อสักการะพระประธาน กราบนมัสการเจ้าอาวาสและถวายสังฆทาน  โดยมีนายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโสอำเภอเบตง รักษาราชการแทนนายอำเภอเบตง ได้กล่าวต้อนรับพร้อมกับรายงานสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของราษฎร จากนั้น องคมนตรี ได้เยี่ยมและพบปะพูดคุยกับประชาชนผู้ปฏิบัติงานถึงชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมกับกล่าวถึงความห่วงใยและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการเห็นพสกนิกรมีความสุขในการดำเนินชีวิต

      สำหรับวัดพุทธาธิวาสเดิมชื่อว่า วัดเบตง สร้างเมื่อปี 2460 ภายในวัดมีพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศเป็นพระมหาธาตุเจดีย์แบบทวาราวดีศรีวิชัย มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ 39.90 เมตร สูง 39.90 เมตร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศซึ่งมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรม” 

     ลักษณะพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ จำลองจากพระพุทธรูปฉลองพระองค์ที่ประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร แล้วอัญเชิญมาประดิษฐานไว้บนซุ้มพระพุทธในพระมหาธาตุเจดีย์ทั้ง 4 ทิศ คือ พระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ประดิษฐานไว้บนซุ้มด้านทิศเหนือและทิศใต้ พระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นพระพุทธรูปปางรำพึง ประดิษฐานไว้บนซุ้มด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 


          จากนั้นช่วงบ่ายคณะฯ ได้เดินทางไปยังวัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม พร้อมพบปะราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีนและกล่าวให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติรักษาศีลกินเจซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวไทยเชื้อสายจีนยึดถือปฏิบัติมาให้บรรลุผล วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตงมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน 

        สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2509 โดยได้รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อสร้างวัดแห่งนี้เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งเป็นที่ตั้งศาลเจ้าอันเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าที่สำคัญ ประกอบด้วย องค์เจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ยี่หวังตาตี้ แปดเซียน และเจดีย์ 7 ชั้น ตั้งสง่าด้านนอกวัด นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดยะลา อีกด้วย

ขอบคุณภาพ/ข่าว โยธิน  ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น