จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 จำนวน 67คน ได้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้


         ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 จำนวน 67คน ได้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึก   ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ / บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561    วลา 13.09 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา และเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


ในการนี้ พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 จำนวน 67คน ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ดำเนินการคัดเลือกเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชน ที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่จนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และบังเกิดผลดีต่อทางราชการและประชาชน


                  ซึ่งทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่ จนมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นทุกกลุ่ม/สาขา ให้สาธารณชนได้รับทราบ

            เพื่อเป็นการจูงใจ และกระตุ้น เร่งเร้าให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มมากขึ้น 


             โดยมี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ร่วมรับเสด็จ   

                 นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกในวันนี้ ถือเป็นผู้ที่ทำงานเพื่อบ้านเมือง เป็นเกียรติประวัติของพวกเราทุกคน และยังเป็นสิ่งตอบแทนที่ทำให้หายเหนื่อย ในการทำความดี จงภูมิใจในสิ่งที่จะประพฤติตน ขอให้ทำความดีต่อไปเพื่อบ้านเมืองนี้ 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น