จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

อำเภอรือเสาะ โรงเรียนบ้านยะบะ เปิดรั้วโรงเรียนสู่โรงเรียนประชารัฐ รองรับนักเรียนครอบครัวผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000บาท (ชมคลิป)


อำเภอรือเสาะ โรงเรียนบ้านยะบะ เปิดรั้วโรงเรียนสู่โรงเรียนประชารัฐ รองรับนักเรียนครอบครัวผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000บาท (ชมคลิป)


  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  / ภาพข่าว / บก.เวปสื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้


      เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561ที่ผ่านมา นายศราวุธ  เดชมณีรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเปิดรั้วโรงเรียนสู่โรงเรียนประชารัฐ 2561 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายจตุพงศ์  ธรรมเดโช  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) กล่าวรายงานให้การต้อนรับ
        ทั้งนี้โดยมี พ.อ.สิษฐ์ ชาญเลขา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46  นายณัฏฐ์  ศรีสังข์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ต่างๆ  ผู้ปกครองนักเรียนและ แขกผู้มีเกียรติได้มาร่วมงานอย่างคับคั่ง
       นายจตุพงศ์  ธรรมเดโช  กล่าวว่า   จากนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำโครงการเป็นโรงเรียนประจำโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีที่พัก มีอาหารฟรี เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ที่อยู่ในทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับสวัสดิการของรัฐและโอกาสทางการศึกษามากขึ้น     และ ในปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.) จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนพักนอนภายใต้โครงการ”โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้และอาชีวศึกษาประชารัฐ” ให้ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาใน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย รวมถึงนักเรียนที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะ และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบ       นายจตุพงศ์ กล่าวอีกว่า จากนโยบาย ดังกล่าว โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่” โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้”  ปรากฏว่าผู้ปกครองนักเรียนต่างให้ความสนใจ สมัครเข้าเรียน ประจำพักนอน ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 ถึงชั้น ป.6 จำนวยทั้งสิ้น 44 คน แยกเป็นนักเรียนชาย 28 คน หญิง 16 คน          สำหรับ โครงการเปิดรั้วโรงเรียนสู่โรงเรียนประชารัฐโรงเรียนประจำพักนอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะทางวิชาการตามศักยภาพ ให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และเพื่อเปิดอาคารเรียนโรงเรียนประชารัฐโรงเรียนประจำพักนอน

       ด้าน       นายจตุพงศ์  ธรรมเดโช  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะบะ (อุปกรวิทยา ) กล่าวว่า  ผู้ที่จะเป็น ครูได้นั้น ต้องเป็นผู้มีความเสียสละอย่างมาก เพราะการที่จะอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในสังคมได้ ไม่เพียงแต่ครูจะต้องถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เท่านั้น แต่ต้องสอนสั่งให้ศิษย์เป็นคนดี เป็นคนมีคุณภาพของสังคมอีกด้วย       ผมมารับตำแหน่งที่นี่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่มาผ่าน ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนกว่า  ก็จะพัฒนาทุกๆด้าน ด้วยความมุ่งมั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนแห่งนี้ยังได้สร้างศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้อย่างสมบูรณ์

      เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  เพื่อให้  ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน  มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่น อย่างยั่งยืนตลอดไป พร้อมที่จะให้เป็น     โรงเรียนประจำอำเภอ  เพื่อที่จะให้โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนต้นแบบ
     

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น