จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

โครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ (กิจกรรมร้องเพลงชาติ) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)อำเภอสุไหงปาดี


โครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ (กิจกรรมร้องเพลงชาติ) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)อำเภอสุไหงปาดี


        


    ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ดร.กอบภณ แสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ (กิจกรรมร้องเพลงชาติ) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)อำเภอสุไหงปาดี โดยมี  นายพิชิต รุ่งประเสริฐ ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงปาดี นายสรสรร ดุลมนัส ผู้นวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน คณะครูจากโรงเรียนตาดีกา และนักเรียนโรงเรียนตาดีกาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก


           การจัดโครงการครั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงปาดี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี ร่วมจัดโครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ (กิจกรรมร้องเพลงชาติ) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)อำเภอสุไหงปาดี 

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝังอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมให้การร้องเพลงชาติได้ถูกต้อง ให้เด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดมีระเบียบ วินัย สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม


      

  


            โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดีรับผิดชอบในการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างและกองร้อยทหารพรานในพื้นที่ช่วยอำนวยการรักษาความปลอดภัย

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น