จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรม"รักโลก เลิกพลาสติก" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 และกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ.2561


จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรม"รักโลก เลิกพลาสติก" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 และกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ.2561


         เมื่อวันที 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม"รักโลก เลิกพลาสติก" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

               และกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ.2561 ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีปลัดจังหวัดสมุทรสาคร รอง ผอ.รมน.จว.สค.(ท) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่าย ทสม.สมุทรสาคร ร่วมเปิดกิจกรรมดังกล่าว

       ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน/องค์กร/ภาคประชาชนที่สนับสนุนกิจกรรมทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดสุวรรณรัตนาราม

          มอบกล้าไม้ให้แก่หน่วยงาน/องค์กร ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปปลูก ณ หน่วยงาน/องค์กร พร้อมทั้งนำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และเครือข่าย ทสม.จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันปลูกต้นยางนา และไม้ดอก บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น