จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา


รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา


             คณะอาจารย์ และนักศึกษา กว่า 40 คน จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาไทย ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อำเภอเมือง และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้เดินทางเข้าพบ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
   
 

              ราชภัฏยะลา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเทศบาลเมืองเบตง ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารโครงการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อขยายโอกาสสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคง ยั่งยืน ให้เป็นรูปธรรมด้วยการพัฒนาสถาบันการศึกษานานาชาติให้เป็นคลังปัญญาของพื้นที่ และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล               โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการร่วมจดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กับ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี ทั้งนี้เพื่อให้บริการสาธารณะด้านการศึกษา ตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะในการเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ตลอดจนเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตง และพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

ขอบคุณกะตา หะไร จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...