จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

ยะลา รองเลขาธิการ ศอ.บต. พบปะผู้นำศาสนา 3 จชต. ร่วมกิจกรรมอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสร้างพลังขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้


ยะลา รองเลขาธิการ ศอ.บต. พบปะผู้นำศาสนา 3 จชต. ร่วมกิจกรรมอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสร้างพลังขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้

วันนี้ (13 ธันวาคม 2560) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสร้างพลังขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้นำศาสนามีความรู้ความเข้าใจต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความเห็น ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหา พร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นการป้องกันการบิดเบือนจากผู้ไม่หวังดี โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากรและผู้นำศาสนาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน


นายไกรศร วิศิษวงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ว่า เมื่อเอ่ยถึงความขัดแย้งจะรู้สึกได้ถึงความรุนแรง แม้จะเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบหรือเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนบางครั้งเราอาจลืมคำบางคำที่สามารถนำมาใช้ได้ คือ ข้อพิพาท ซึ่งรัฐบาลส่งเสริมปรับรูปแบบการไกล่เกลี่ย 

โดยสามารถให้อีหม่ามมีอำนาจในการไกล่เกลี่ยในระดับหมู่บ้านได้ ผู้นำท้องถิ่นสามารถยุติความขัดแย้งในระดับพื้นที่ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการวิจัยเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2553 และยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระดับพื้นที่ โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมที่จำเป็นต้องมีผู้ไกล่เกลี่ยเรื่องมรดก อย่างไรก็ดีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับสากลมีกระบวนการลำดับแรกคือ การเจรจา 2.การไกล่เกลี่ย 3.อนุญาโตตุลาการ และ 4.ศาล ตามลำดับเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทโดยสันติวิธี

 ทั้งนี้รัฐบาลยังมีนโยบายที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ประการ คือ การลดความรุนแรง การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรม และการสร้างความเข้าใจในพื้นที่แก่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศด้วย จึงขอความร่วมมือจากผู้นำศาสนาในพื้นที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุย เพื่อขับเคลื่อน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่ที่สงบสุขอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลสำหรับกิจกรรมอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสร้างพลังขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13-15 มกราคม 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนาคใต้ และรุ่นที่ 2 คือกลุ่มเครือข่ายแกนนำไทยพุทธ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ขอบคุณ มูกะตา หะไร จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...