จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กระบี่ เปิดสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ soft opening ศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติอันดามัน(ชมคลิป)

กระบี่ เปิดสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ soft opening ศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติอันดามัน(ชมคลิป)

        เมื่อวันที่ 12 เดือนธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ ทำพิธีเปิด soft opening ศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติอันดามัน โดยมีว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะครูอาจารย์สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมในครั้งนี้ 


      นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และจังหวัดกระบี่ได้ทำความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในความร่วมมือทางวิชาการและการสนับสนุนทางวิชาการให้แก่จังหวัดกระบี่จนก่อเกิดโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติอันดามัน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้าง
และพัฒนาการศึกษาให้แก่บุคลากรในจังหวัดกระบี่และภูมิภาคอันดามันให้ได้รับความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาอารยประเทศ 


       รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการด้านภาษาศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปะทำศิลปะวัฒนธรรมกว่า 20 ปีนับตั้งแต่เปิดหลักสูตรแรก คณะศิลปศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์ใฝ่รู้สู้งานตรงตามอัตลักษณ์ของสถาบันได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษออกไปรับใช้สังคมไทยในภาคส่วนต่างๆแล้วไม่ต่ำกว่า 1400 คน

       ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ซึ่งโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติอันดามันในวันนี้จากความร่วมมือทั้ง 3 ฝ่ายอันได้แก่ จังหวัดกระบี่ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และการสนับสนุนของสถาบันการจัดการโรงแรมท่องเที่ยวแห่งสมาพันธรัฐสวิส

      ขอให้เกิดประโยชน์แก่การจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในจังหวัดกระบี่ ให้ได้รับการศึกษามีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากลซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ให้เติบโตไปอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังเป็นการขยายโอกาสให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจในการศึกษาต่อในระดับต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ มโนธรรม  ใจหาญ  จ.กระบี่  รายงาน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...