จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส โรงงาน Hand in Hand รือเสาะ อบรมพัฒนาทักษะหลักสูตร “การตัดเย็บเสื้อแจ๊กแก๊ต”และศึกษาดูงาน เพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ชมคลิป)

นราธิวาส  โรงงาน Hand in Hand รือเสาะ อบรมพัฒนาทักษะหลักสูตร การตัดเย็บเสื้อแจ๊กแก๊ตและศึกษาดูงาน เพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ชมคลิป)


  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์/ภาพข่าว
     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560    ที่โรงงานHand in Hand บ้านยาแลเบ๊าะ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นางกานต์สุภา  นพรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 สงขลา กรมส่งเสริมอุตสหกรรม ให้เกียรติเป็นพิธีเปิด โครงการอบรมพัฒนาทักษะหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อแจ๊กแก๊ตและศึกษาดูงาน โดยมีนายพีรพงศ์  สุวรรณนิล นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 โดยมีนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ ให้การต้อนรับ
            สำหรับ โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้( Hand in Hand) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านหนึ่งคือ การสร้างและส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ต่างๆด้วยการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือวิสาหกิจชุมชนขึ้น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการจ้างงานและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชน            โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับเทศบาลตำบลรือเสาะ ได้จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่18- 28 ธันวาคม 2560 ที่โรงงานHand in Hand บ้านยาแลเบ๊าะ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
            การจัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรม 30 คน โดยวิทยากร นางธัญญวรรณ  คงเงิน ครูฝึกฝีมือแรงงานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 จังหวัดภูเก็ต  และศึกษาดูงาน กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2560

            ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของตลาด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ทักษะ พัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตามแผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ การประกอบอาชีพ ผลผลิต เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีความมุ่งหวังที่ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ณ ที่ทำงานใกล้บ้าน อันเป็นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...