จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น(ชมคลิป)

นราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น(ชมคลิป)

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ /ภาพข่าว    วันที่  19 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ เป็นประธานเปิด ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลรือเสาะ มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความสะอาด โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลรือเสาะ


     ทั้งนี้เทศบาลตำบลรือเสาะได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง เทศบาลตำบลรือเสาะจึงมี เจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่ต่อต้านคอร์รัปชั่น
     เพราะเทศบาลตำบลรือเสาะ เป็นหน่วยงานภาครัฐ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน อยู่คู่กับชาวรือเสาะ มานาน ซึ่งนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ ให้ความสำคัญกับเรื่องคอร์รัปชั่น เป็นอย่างมาก โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติดังนี้

        1.บริหารงานและปฏิบัติงาน ด้านหลักธรรมมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม
        2.ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติให้ บุคลากรในองค์กรและบุคลากร ได้มีความรู้ความสามารถยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และนิยมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การปฏิบัติงานและดำรงชีวิต
       3.ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม บทบาทการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกการทุกรูปแบบ
        4.มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชั่น และผู้เกี่ยวข้อง       สำหรับการจัดกิจกรรมร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนได้ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่จะเกิดขึ้น จากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ และการสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...