จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส เปิดโครงการวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ สร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง


นราธิวาส เปิดโครงการวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ สร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง

           ที่โรงเรียนบ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นายยะห์ยา ปะนาฆอนายอำเภอเมืองนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็งนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ทหาร ตำรวจ และนักเรียนบ้านค่าย จำนวนกว่า 100 คน

           นายเถลิงศักติ์ ภูวญาณพงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนราธิวาส ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2560 จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ" 


         เนื่องจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัด ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งในประเทศและนานาชาติเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติภัยอย่างยั่งยืน และร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2560


        โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการวางแผนป้องกันอุบัติภัย และสร้างความตระหนักเรื่องการพัฒนาระบบความปลอดภัยมากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยและการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยในรูปแบบต่างๆ , นิทรรศการการป้องกันอุบัติภัยไฟไหม้ตัวอาคารเรียน และวิถี วิธีดับไฟ เมื่อเกิดไฟไหม้ในตัวอาคารเรียน


       เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนรู้เท่าทันป้องกันตนเองจากภัยประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการร่วมซ้อมหนีภัยจากเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารเรียนซึ่งจังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ป้องกันเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ โรงเรียนบ้านค่าย ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมการอพยพนักเรียน เพื่อทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย


           นายเถลิงศักติ์ ภูวญาณพงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวว่า กิจกรรมในการซ้อมอพยพนักเรียนในสถานการณ์อัคคีภัยในโรงเรียนบ้านค่าย  การฝึกซ้อมด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งในเบื้องต้นทางโรงเรียนจะต้องมีการเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจกับคณะครู บุคลากร และนักเรียน โดยเฉพาะครูจำเป็นจะต้องมีความพร้อมสำหรับการให้ความช่วยเหลือ


        และต้องมีความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เพราะครูเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน ซึ่งการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้คาดว่าจะทำให้ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในโรงเรียน และมีสามารถให้ความช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...