โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดศูนย์เพื่อนใจ ชมรม To Be Number One


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดศูนย์เพื่อนใจ ชมรม To Be Number One 

เมื่อเร็วๆนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี ผู้บริหาร คณบดี นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (Student Union) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


          รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ศูนย์เพื่อนใจ ชมรม To Be Number One มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นศูนย์ที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์และเสริมสร้างความสุขภายใต้แนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาพัฒนา EQ ทั้งจากการเรียนรู้ตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอาศัยกระบวนการกลุ่มให้เกิดความสนุก

          พร้อมกับการพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น อารมณ์ ความต้องการตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาแสดงออกได้อย่างเหมาะสม และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น มีความภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข รวมทั้งจัดบริการเพื่อให้โอกาสสำหรับการแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ของนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตและป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดนักศึกษา

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ศูนย์เพื่อนใจ ชมรม To Be Number One มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถานที่ให้นักศึกษาที่มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษา แนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และเพิ่มพูนทักษะจากการฝึกแก้ปัญหา และพัฒนา EQ ทั้งด้วยตนเองและจากกลุ่มเพื่อนนักศึกษา

 โดยนักศึกษามีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างความสุขให้กับตนเอง ด้วยการฝึกทักษะ ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดจนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของมหาวิทยาลัย เป็นภูมิคุ้มกันให้กับนักศึกษาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 ซึ่งมีนักศึกษาเป็นสมาชิกชมรม To Be Number One จำนวน 200 คน โดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์เพื่อนใจ  To Be Number One มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอบคุณ มูกะตา หะไร  ยะลา0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น