โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560

นราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม“สานสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม” พบปะเสวนาผู้นำศาสนา 2 ศาสนา และประชาชนในพื้นที่ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส


 นราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48  จัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม”  พบปะเสวนาผู้นำศาสนา 2 ศาสนา และประชาชนในพื้นที่ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 


         ณ ลานบริเวณหมู่ 9 บ้านตลิ่งสูง ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส พันเอกสฐิรพงษ์ อาจหาญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48  เป็นประธานเปิดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม”  พบปะเสวนาผู้นำศาสนา 2 ศาสนา และประชาชน ซึ่งจัดโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เพื่อพบปะเสวนาผู้นำศาสนาทั้ง 2ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม  เพื่อสร้างมิติสัมพันธ์ระหว่างศาสนาในการอยู่ร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้สังคมโลกได้รู้ว่า คนในภาคใต้ไม่ได้มีความแตกแยกทางศาสนา


              โดยมีหัวข้อในการเสวนา คือ หลักธรรมของศาสนากับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขผู้เสวนา ประกอบด้วย พันเอกสฐิรพงษ์ อาจหาญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พระเทพศิลวิสุทธิ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา  และนายมะกอรี มะมิง ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 100 คน            การจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมให้มีความรัก ความสามัคคี มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตเกิดการเรียนรู้และหวงแหนวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานต่อไป โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องของความแตกต่างของคนในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องการนับถือศาสนาซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญของความแตกต่างทางขนมธรรมเนียมประเพณีซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในชุมชนเดียวกันได้อย่างปกติสุข

ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น