จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

กฟผ. ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็น ค.3 โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 – 7เสาร์ที่ 23 กันยายน นี้

กฟผ. ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็น ค.3
โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 47เสาร์ที่ 23 กันยายน นี้


       กฟผ.  ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการทบทวนร่างรายงาน EHIA หรือ ค.3 โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 47 เพื่อจัดทำรายงาน           การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ให้ครอบคลุมข้อห่วงกังวลของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

        ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ การจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 
ว่าที่ พ.ต.ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา         ได้เตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3) ของโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 47

        ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีการถ่ายทอดสดผ่าน FB LIVE ที่เพจ กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  https://www.facebook.com/EGAT.Official/

     สำหรับเวที ค.3 บริษัทที่ปรึกษาจะนำเสนอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
ของโครงการ ทั้งด้านผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกันและแก้ไข รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบ ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนในพื้นที่ 5 ตำบลของ อ.แม่เมาะ ได้แก่ ตำบลสบป้าด จางเหนือ นาสัก บ้านดง และแม่เมาะ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดขอบเขตและ

       แนวทางการประเมิน EHIA (ค.1) เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงาน EHIA (ค.2) ระหว่างวันที่ 1316 มิถุนายน 2560 เมื่อเวที ค.3 แล้วเสร็จ บริษัท
ที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมดจากทั้ง 3 เวที มาพิจารณาตามหลักวิชาการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมข้อห่วงกังวลของประชาชนเพื่อนำไปจัดทำรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ ก่อนนำส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาต่อไป

       ทั้งนี้ ก่อนจัดเวที ค.3 ทางบริษัทที่ปรึกษา ได้จัดทำร่างรายงาน EHIA ที่ใช้สำหรับเวที ค.3 ทั้งฉบับเต็มและฉบับย่อ เผยแพร่กับกลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณา EHIA หน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล หน่วยงานด้านสาธารณสุขและการแพทย์ กลุ่มองค์กรเอกชน

         ด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป
เพื่อศึกษาล่วงหน้าก่อนไปร่วมเวที นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารให้ความรู้ในเบื้องต้นผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น แผ่นพับให้ความรู้ สถานีวิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศ โครงการ กฟผ.แม่เมาะ เคาะประตูบ้าน และทางโซเชียลมีเดีย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

       ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงาน EHIA (ค.3) และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลก่อนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.egat.co.th ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างฯ ฉบับนี้ได้ ด้วยการไปร่วมแสดงความคิดเห็นในวันที่ 23 กันยายน 2560 หรือส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปที่ 1) อีเมล: weenittha_w@team.co.th และ rattiya_n@team.co.th 2) คุณวีณิฐฐา วรเกียรติธนากร และคุณรัตติยา

       งามประดิษฐ์ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 151 อาคารทีม ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 และ 3) โทรศัพท์ 0-2509-9000 กด 3201-5 ต่อ 104, 106 4) โทรสาร
0-2509-9109 ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2560 จนถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2560

ขอบคุณ  ไชยยงค์  มณีรุ่งสกุล

-----------------------------------

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...