โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส จัดโครงการวัยใส ห่างไกลยาเสพติด เข้าใจเพศศึกษา ห่างไกลเอดส์(ชมคลิป)

นราธิวาส  จัดโครงการวัยใส ห่างไกลยาเสพติด เข้าใจเพศศึกษา ห่างไกลเอดส์(ชมคลิป)

       วันที่ 20 ส.ค.60  นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวัยใส ห่างไกลยาเสพติด เข้าใจเพศศึกษา ห่างไกลเอดส์ ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึงมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6  โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา จำนวน  120  คน และได้รับความรู้จากวิทยากรนายดานิส  ดิงปาเนาะ  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ในวันนี้ เด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตแต่ในสภาพสังคมไทยปัจจุบันมีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบที่เป็นปัญหา  และอุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย        โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคเอดส์ ปัญหายาเสพติด มีสาเหตุหลักจากปัจจัยต่างๆ เช่น พฤติกรรมอยากรู้อยากลอง การทำตามคำชักชวนเพื่อน ค่านิยม การต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อน หรือแม้แต่ความเครียด เป็นต้น


  ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม  ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการขาดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและในเรื่องเพศ  และมีพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การสำส่อนทางเพศ การเบี่ยงเบนทางเพศ เป็นต้น และเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การทำแท้ง  กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดและปัญหาโรคเอดส์ จึงได้จัด โครงการวัยใส ห่างไกลยาเสพติด เข้าใจเพศศึกษา ห่างไกลเอดส์


  นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่วาว่า เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบของยาเสพติด/การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งมีผลในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ศีลธรรม สร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของการรักนวลสงวนตัว การรู้จักยับยั้งชั่งใจในเรื่องเพศ การมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม และปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนรักตัวเองและห่างไกลจากสิ่งเสพติด ฝึกทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับวัยรุ่น เช่น การวางตัว การคบเพื่อน การคบเพื่อนต่างเพศ การรู้จักปฏิเสธ เป็นการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์และสิ่งเสพติด


ขอบคุณภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น