โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.กะลุวอเหนือ จัดอบรมกลุ่มแม่บ้าน การเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

นราธิวาส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.กะลุวอเหนือ จัดอบรมกลุ่มแม่บ้าน การเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก    วันนี้ 15 ส.ค.60 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานพิธีเปิด ณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กลุ่มสตรีแม่บ้าน ในตำบลกะลุวอเหนือ เข้าร่วมอบรมจำนวน 300 คน โดยมี ดร.ศิริกัญญา  แก่นทอง รองคณบดีคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก

      ซึ่งปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในประเทศไทยและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศไทย คือ โรคมะเร็งตับ รองลงมาคือมะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม  ตามลำดับ ในประเทศไทย โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในสตรีไทย รองลงมาคือมะเร็งเต้านม คิดเป็นร้อยละ 40 และ 18.60 ตามลำดับ มีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณปีละ ๖,๓๐๐ ราย  พบมากที่สุดอายุระหว่างอายุ 45-50 ปี ระยะ  ที่พบส่วนใหญ่อยู่ในระยะลุกลาม อัตราการอยู่รอด ๕ ประมาณร้อยละ 60 จึงมีผู้ป่วยสะสมจำนานมาก คาดประมาณว่าจะมีผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่าที่ต้องติดตามดูแลให้การรักษาไม่น้อยกว่า 60,000 คนทั่วประเทศ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2550)

       โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกสามารถดูแลป้องกันรักษาได้ในระยะแรกการป้องที่ดีที่สุดคือการค้นหาผู้ป่วยให้เร็วที่สุด ดังนั้นการให้ความรู้ การสร้างความตระหนักการกระตุ้นให้เกิดการดูแลและการป้องกันตนเองในระยะแรกเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพตลอดจนลดอัตราป่วยและอัตราตายของสตรีจากโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดมูก

   สำหรับข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลุวอเหนือ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะปอม อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรีกลุ่มเป้าหมายในปี 25572559 สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30 ถึง 70 ปี มีทั้งหมด 3,017 คน ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน 2,716 คน คิดเป็นร้อยละ 90.02 และสตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30 ถึง 60 ปี มีทั้งหมด 2,514 คน ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap Smear จำนวน 272  ราย คิดเป็นร้อยละ 10.86 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 20 ต่อปี รวม 5 ปีต้องได้ร้อยละ 80 ) ผลการตรวจคัดกรองไม่พบเซลล์ผิดที่เป็นเซลล์มะเร็ง  จะเห็นได้ว่า การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap Smear ยังทำได้ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาได้ทัน

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลุวอเหนือ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะปอม อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ 2560 ขึ้น เพื่อลดอุบัติการณ์ของก
ารเกิดความทุกข์ทรมานและการตายจากโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกต่อไป

ดร.ศิริกัญญา  แก่นทอง รองคณบดีคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  เปิดเผยว่า ปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเป็นโรคมะเร็งมี 3 ประการคือปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกายปัจจัยทางพันธุกรรมซึ่งการตัดตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอจะยิ่งเพิ่มโอกาสในการรักษามากยิ่งขึ้นหากตรวจพบในระยะเริ่มแรกโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมที่มักไม่มีสัญญาณใดๆเตือนให้ทราบล่วงหน้าดังนั้นสิ่งที่รับมือได้ดีที่สุดในการรู้เท่าทันโรคนี้คือการตรวจตัดกรองเป็นประจำทุกๆ 1-2 ปีโดยเฉพาะสตรีตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป


ขอบคุณภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น