โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สงขลา 7 สภาเกษตรจังหวัดใต้ผนึกกำลังป้องกันยาเสพติดร่วม ปปส.ภาค9🍎

 สงขลา 7 สภาเกษตรจังหวัดใต้ผนึกกำลังป้องกันยาเสพติดร่วม ปปส.ภาค9🍎

       สภาเกษตรกรสงขลาเป็นเจ้าภาพร่วม ปปส.ภาค9 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกสภาเกษตรกร 7 จังหวัด เน้นป้องกันตนเอง ชุมชน หมู่บ้านและบำบัด 

      จากการที่สภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีข้อตกลงร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส)ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศนั้น ในระหว่างวันที่ 2324 สิงหาคม 2560 สภาเกษตรกรสงขลาได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ ปปส.ภาค9 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกสภาเกษตรกร 7 จังหวัด ประกอบด้วย สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล พัทลุงและตรัง ณ โรงแรมลีกาเด้น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

       ในการอบรมมีการเสวนาในเรื่องเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยนายชยันต์ สังขไพฑูรย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลาและนายสุรพล ภัทรปกรณ์ ผอ.ปปส.ภาค9 เน้นความเข้าใจในการประสานความร่วมมือป้องกันตนเอง ชุมชน หมู่บ้านและบำบัดและให้เกษตรกรทุกระดับต้องรู้เท่าทันถึงพิษภัยของยาเสพติด 


        เป็นแกนนำในช่วยเหลือการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการแนะนำชักชวนผู้เสพให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดพร้อมประชาสัมพันธ์นโยบายการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเกษตรกรและประชาชนได้รับทราบในทุกระดับ ทุกพื้นที่ ต่อไป

  ขอบคุณภาพ/ข่าว สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา

088-7924078 (24/8/60)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น