โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ศอ.บต.เดินหน้าพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ ทำกิจกรรม สนับสนุนเวทีการพูดคุย เพื่อสันติสุขระดับอำเภอ(ชมคลิป)

ศอ.บต.เดินหน้าพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ ทำกิจกรรม สนับสนุนเวทีการพูดคุย เพื่อสันติสุขระดับอำเภอ(ชมคลิป)

            ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดทำกิจกรรม สนับสนุนเวทีการพูดคุย เพื่อสันติสุขระดับอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีนายสาโรช กาญจนพงศ์ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านโคกสุมุ หมู่ที่ 3 บ้านโคกสุมุ ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส           สำหรับกิจกรรมนอกจากการเปิดเวทีเสวนากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข แล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษ กิจกรรมสัมพันธ์สันติวิธี การระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยในประเด็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในกระบวนการพูดคุย จากนายอับดุลอาซิซ เจะมามะ รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และเจ้าอาวาดวัดลำภู 

         เพื่อเปิดพื้นที่และสร้างความต่อเนื่องในการพูดคุยภาคใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐต่อประชาชนในพื้นที่ ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดพื้นที่พูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของพื้นที่เป้าหมาย 

       เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน กลุ่ม เครือข่าย องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ได้เข้าใจรู้ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และดระบวนการพูดคุยสันติสุข และให้การ สนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหา ความขัดแย้ง โดยสันติวิธี โดยเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 200 คน

       นายสาโรช กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นนโยบายเร่งด่วน เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุข

          สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน แนวทางการส่งเสนิมการพูดคุยสันติสุข สร้างสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ให้เอื้ออำนวยต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ด้านการพัฒนาคุณภาพของประชาชน ให้สอดคล้องต่อวิถีชีวิต พหุวัฒนธรรม


ขอบคุณภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น