โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส อบต.สุไหงปาดีจัดโครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน และร่วมปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2560


นราธิวาส อบต.สุไหงปาดีจัดโครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน และร่วมปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2560


          ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน และร่วมปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2560 โดยมีนายเพียร มะโณภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี นายนริศ แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุไหงโกลก เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน นักเรียน เยาวชน ประชาชน และนักปั่นจักรยานในพื้นที่ อำเภอแว้ง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงโกลกร่วมในโครงการเป็นจำนวนมาก


         องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดีได้เล็งเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายโดยใช้จักรยานจึงได้สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ชมรมปั่นรถ ถีบเพื่อวัตถุประสงค์ให้เยาวชนมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพดี  ปรับเปลี่ยนและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนด้านการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มในการปั่นจักรยานออกกำลัง กายและส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีเจตคติที่ดีในการออกกำลังกาย และ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข


         สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยสมาชิกชมรมปั่นรถถีบสุไหงใน นักเรียน เยาวชน ประชาชนตำบลสุไหงปาดี นักปั่นจักรยานพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงโกลก อำเภอแว้ง รวมทั้งสิ้นประมาณ 350 คน ร่วมปั่นจักรยานเริ่มจากองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดีถึงกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 และกรมทหารพรานที่ 48 รวมระยะทางไปกลับกว่า 30 กิโลเมตร โดยที่กองพันมี พันเอกสฐิรพงษ์ อาจหาญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และ ร้อยโทธนพัฒน์ บูรณะศักดิ์สกุล นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึกกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับและร่วมมอบกระเช้าของขวัญซึ่งกันและกันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักปั่นและเจ้าหน้าที่ทหารที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้อีกด้วย         ด้านพันเอกสฐิรพงษ์ อาจหาญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 กล่าวว่าทางกรมทหารพรานที่48 รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกได้รับกำลังใจจากพี่น้องสุไหงปาดี แว้ง และโกลก สภาพที่เราใช้ชีวิตในปัจจุบันสภาพเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ ปี2547จนถึงปี2560  ในปัจจุบันนี้เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งการมีกิจกรรมร่วมกันทั้งพี่น้องชาวพุทธและมุสลิมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนใกล้จะถึงการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขผมว่าอีกไม่นานทั้ง3จังหวัดและ4อำเภอความสงบจะกลับสู่บ้านเราครับ

        ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น