โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

ต.กะลุวอเหนือนราธิวาส ซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยและการหนีไฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธรต.กะลุวอเหนือนราธิวาส ซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยและการหนีไฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร

  วันนี้ (17 มี.ค.60) ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิริธร ม.6 บ้านพิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานเปิด การซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยและหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิริธร โดยมีเจ้าหน้าที่ อปพร.เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย หัวหน้าส่วนราชการ ครู และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนและ
สังเกตการณ์ การซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยและการหนีไฟ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันภัยของเด็กทุกระดับ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างปลอดภัย ลดสถิติการเกิดภัย หรือไม่อาจเกิดขึ้นซ้ำอีก รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภารกิจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียนโดยมีผู้เข้า ร่วมทำการฝึกอบรมทั้งหมดจำนวน 60 คน การฝึกซ้อมแผนดังกล่าวได้จำลองสถานการณ์ เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในห้องครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูพี่เลี้ยงได้เร่งช่วยกันนำเด็กออกมาอยู่ในที่ปลอดภัย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ  2 ราย เด็ก 1 ครูพี่เลี้ยง 1 กู้ชีพเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

  พร้อมแจ้งรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เข้าช่วยระงับเพลิง จากนั้นพนักงานดับเพลิงได้เร่งฉีดน้ำสกัเพลิงจนสงบ มีผู้ไดรับใใใทั่งยังมีการเก็บขยะทำความสะอาดรอบบริเวณศูนย์เด็กฯ เนื่องจากวันที่ 18 นี้ เป็นววันท้องถิ่นไทย ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้ วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็น วันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม อีกด้วย
  
ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น