โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563

พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ตรวจเยี่นมติดตามการปฏิบัติงานการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) COVID-19 ณ สนามบินสุวรรณภูมิพลโท ธรรมนูญ วิถี  แม่ทัพภาคที่ ๑ /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ตรวจเยี่นมติดตามการปฏิบัติงานการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) COVID-19 
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ“ทหารเป็นที่พึงของประชาชนในทุกโอกาส” 


พลโท ธรรมนูญ วิถี  แม่ทัพภาคที่ ๑ /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ตรวจเยี่นมติดตามการปฏิบัติงานการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) COVID-19
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ


     ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID- 19 ที่เริ่มขยายตัวเป็นวงกว้างโดนในปัจจุบันกลุ่มคนไทยและผู้ใช้แรงงานผิดกฎหมายทยอยดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
ผ่านทางช่องทางท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิจำนวนมาก การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC)

 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประจำศูนย์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร โดยมีการประชุมร่วมกันทุกวัน เพื่อประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมถึงตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารเพื่อป้องกันการ ระบาดของโรด COVID-19 สำหรับ กองทัพภาคที่ ๑ ในฐานะ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๑

ได้จัดกำลังพลจากกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนการดำเนินการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยในการดำเนินการดังกล่าว

  พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 มีกำหนดการเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผล การปฏิบัติงาน  ของ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) COVID-19  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
โดยมีกำหนดการดังนี้..

พลโท ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาค ๑ /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ณ ชานชาลาด้านใน ชั้น 2 ประตู 8
ตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์ EOC COVD -19  ห้อง CIP 6 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดำเนินการต่อผู้โดยสารที่
เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

    เยี่ยมชมจุดคัดกรองแรกของผู้โดยสารขาเข้าที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
Concourse F (ดูการปฏิบัติจริงต่อผู้โดยสารเที่ยวบินแรกที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้
     เยี่ยมชมจุดติดตั้ง Thermoscan ก่อนเข้า ตม.
      ตรวจเยี่ยมจุดคัดแยกส่งกลับตามภูมิลำเนา ณ สถานีดับเพลิงในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น