จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นราธิวาส เปิดตลาดนัดของดีจังหวัดนราธิวาส (ตลาดประชารัฐของดีมะนารอ) และการจัดแสดงผลงานคณะทำงานสานพลังประชารัฐจังหวัดนราธิวาสนราธิวาส เปิดตลาดนัดของดีจังหวัดนราธิวาส (ตลาดประชารัฐของดีมะนารอ) และการจัดแสดงผลงานคณะทำงานสานพลังประชารัฐจังหวัดนราธิวาส


               ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเดิม) ต.บางนาค อ.เมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดของดีจังหวัดนราธิวาส (ตลาดประชารัฐของดีมะนารอ) 

           และการจัดแสดงผลงานคณะทำงานสานพลังประชารัฐจังหวัดนราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้าชุมชนของจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

               ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส จำกัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดกิจกรรมตลาดนัดของดีจังหวัดนราธิวาส และการจัดแสดงผลงานคณะทำงานสานพลังประชารัฐจังหวัดนราธิวาส

          ตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดนัดชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าชุมชนและกิจกรรมเด่นของชุมชนท่องเที่ยว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว

         เพิ่มรายได้และช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการในชุมชนท่องเที่ยว และแสดงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนราธิวาส
 


                 ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในประการ

   ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น