จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัด เปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการฯให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดโครงการตอบสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อประชาชน


วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัด เปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการฯให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดโครงการตอบสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อประชาชน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการและการดำเนินการเพื่อสร้างอัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการสร้างประสิทธิภาพในการจัดทำโครงการของบุคลากรให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

  เพื่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งได้รับเกียตริจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์  แก่นอินทร์ มาเป็นวิทยากร โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2561 ซึ่งมีบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมโครงการ จำนวน  58 คน ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการและการดำเนินการเพื่อสร้างอัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อนเป้าหมาย คือ ประชาชนในพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ การทำเครื่องมือการติดตามประเมินผลพร้อมทั้งการจัดทำรายงานการดำเนินโครงการของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส


  ให้มีรูปแบบที่มีมาตรฐานสากลและเพื่อเป็นการทบทวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ซึ่งการการดำเนินการจัดทำโครงการในครั้งนี้ไม่เพียงจะเกิดแก่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส แต่ยังจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วย

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...